Enstitümüz 2018 - 2019 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Öğrenci Alım Koşulları

 

28 Aralık 2018, Cuma

BAHÇE BİTKİLERİ ANABİLİM DALI

1. Yüksek Lisans Programına Başvuru Şartları

 

1. Ziraat Fakültesinin herhangi bir bölümünden Lisan diplomasına sahip olmak.

2. Lisans Mezuniyet Derecesini gösterir not döküm belgesi (Transkript) (Mezuniyet derecesi 100’lük not sistemine göre alınmış olmalıdır. Ancak 100’lük sistem dışında mezun olan adayların mezun oldukları üniversiteden 100’lük sistemdeki eşdeğer puanlarını başvuru esnasında ibraz etmeleri gerekmektedir. İbraz edemeyenlerin not dönüştürme işlemi Yüksek Öğretim Kurumu’nun belirlemiş olduğu eşdeğerlik tablolarına göre yapılacaktır.)

3. Yurt dışından alınmış olan diplomaların denkliklerinin YÖK tarafından onaylı olması gerekir.

  4. ALES Sayısal Puan türünden en az 55 puan almış olmak.

  5. ALES yerine YÖK tarafından kabul edilen diğer sınavlardan, YÖK tarafından ilan edilen eşdeğer düzeyde alınan puanlar Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilir.

  6. Başvuran adaylardan giriş sınavına alınacakların sayısı, ilan edilen bilim dalı kontenjanın üç katı ile sınırlandırılır. 

  7. Kontenjanlar

 

Anabilim Dalı

Tezli Yüksek Lisans

Yatay Geçiş Tezli Yüksek Lisans

Yabancı Uyruklu Öğrenci Kontenjanı

 

10

0

0

Aranan Koşullar:Ziraat Fakültesi Mezunu olmak

2. Yüksek Lisans Programına Başvuru İçin İstenilen Belgeler

    Başvurular http://obs.sirnak.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_login.aspx adresinden online gerçekleştirilecektir. (bilgi için: sirnak.edu.tr/enstituler/fen ) 

1. Nüfus Cüzdanı (T.C. Kimlik No yazılı olmalı) 

2. Lisans diploması 

3. Transkript belgesi 

4. ALES belgesi 

5. Varsa ÜDS, KPDS, YDS ve YÖK tarafından kabul edilen diğer sınavlardan alınan Yabancı Dil notunu gösteren belge

6. Yabancı uyruklu adaylarla ile yurtdışında ikamet eden Türk vatandaşlarının, lisansüstü programlara kabulüne ilişkin Yükseköğretim Kurulunca verilmiş lisans eğitimi denklik belgesine sahip olmaları, Yabancı uyruklu öğrencilerin başvuruda lisans mezuniyet belgeleri ile not dökümlerinin aslı ve onaylı Türkçe tercümelerini ve lisansüstü programları izleyebilecek Türkçe bilgisinin olduğunu gösterir Türkçe Öğrenim, Uygulama ve Araştırma Merkezleri (TÖMER) veya eş değer kurumlardan alacakları belgeyi başvuruda yüklemek zorunludur.

7. Erkek adaylar için, ilgili Askerlik Şubesinden alacakları, “Yüksek Lisans yapmak üzere bir enstitüye kaydolmalarında askerlik açısından sakınca bulunmamaktadır” ibaresi taşıyan belge; askerliğini yapmış olanların durumlarını gösteren belge

8. Bir adet vesikalık fotoğraf yüklenecektir. (Kesin Kayıtta Altı adet vesikalık fotoğraf getirilecektir). 

 

NOT : **Yukarıda istenilen belgeleri yüklemek zorunludur.

NOT : **Kesin kayıtta istenilen belgelerin asılları getirilecektir. 

 

1. Başvurular http://obs.sirnak.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_login.aspxadresinden online gerçekleştirilecektir. (bilgi için: http://sirnak.edu.tr/enstituler/fen/ )

2.    Eksik belge yükleyen öğrencilerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

3.  Kazanan öğrencilerin isim listeleri web sayfasında ilan edilecektir.

4.  Giriş Sınavı 

a)     Giriş sınavı yazılı ve/veya sözlü şeklinde yapılır. Giriş sınavı notu yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalamasıyla bulunur.

b)     Sınava, alınacak öğrenci sayısının üç katı kadar aday sıralamaya göre alınacaktır.

c)   Giriş Sınavı Ana Bilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile oluşturulacak üç öğretim üyesinden oluşan jüri tarafından yapılır.

d)  Giriş Sınav notu jüri tarafından 100 tam not üzerinden belirlenir. 

3.  Ön Değerlendirme

Başvuran adaylarda bilim sınavına alınacakların sayısı, ilan edilen kontenjanın üç katı ile sınırlıdır. ALES puanın %50’i, yabancı dil (KPDS/ÜDS/YDS veya eş değer) puanının %15’nin, lisans bitirme ortalamasının %35’nun toplamı ile elde edilecek puanların ortalaması en yüksekten başlayarak bilim sınavına alınacak adaylar sıralanır. Yabancı dil puanı olmayan adaylarının dil puanı sıfır sayılacaktır.

4.  Değerlendirme

 

            Bilim sınavı yazılı veya sözlü olarak yapılabilir. Başarı notunun hesaplanmasında ALES puanın %50’si, lisans not ortalamasının %20’si ve bilim sınav notunun %30’u alınarak hesaplanır. Bu hesaplamalar sonrasında 60 puan veya daha yüksek puana sahip olan adaylar, aldıkları puanlara göre sıralanarak yüksek lisans programlarında ilan edilen kontenjanlar dâhilinde kayıt yaptırmaları için Enstitü internet sayfasında ilan edilir. Asıl listeden kontenjan dolmadığı takdirde ilan edilen tarihte, yedek listeden başarı sıralamasına göre kayıt alınır.

 

5. Başvuru ve Sınav Adresleri

  Başvurular http://obs.sirnak.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_login.aspx adresinden online gerçekleştirilecektir. (bilgi için: http://sirnak.edu.tr/enstituler/fen/ ) 

BAŞVURU GİRİŞ SINAVI SONUÇLARININ AÇIKLANMASI VE KESİN KAYIT TAKVİMİ

Başvuru tarihi

02.01.2019-13.01.2019

Ön değerlendirme sonucu ilan tarihi

17.01.2019

Sınav tarihi ve saati

21.01.2019 Saat:10.00

Sonuçların ilan tarihi

23/01/2019

Asıl adayların kesin kayıt tarihleri

31.01.2019-04.02.2019

Yedek listeden kayıt yapmaya hak kazanan adayların kayıt tarihi

06-08.02.2019

 

Giriş Sınavı Şırnak Üniversitesi  Ziraat Fakültesinde (İdil) yapılacaktır.

İletişim Bilgileri 04862164008 Dahili 1321- 1322

Web Adresi: www.sirnak.edu.tr

Duyurular

Yüksek Lisans Final Sınav Programı ...
28 Mayıs Salı, 2019