EKOTURİZM REHBERLİĞİ ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2019-2020 BAHAR YARIYILI ÖĞRENCİ ALIM KOŞULLARI

31 Aralık 2019, Salı

REHBERLİĞİ ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BAŞVURU ŞARTLARI

A.             GENEL ŞARTLAR

Anabilim Dalı

Tezli Yüksek Lisans Aranan Koşullar

Kontenjan

 

 

 

 

 

 

Ekoturizm Rehberliği

Anabilim Dalı

1.Lisans öğrenimini tamamlamış turist rehberi kokartına veya alan kılavuzu belgesine sahip olanlar, Turizm Fakültesi, Turizm Yüksekokulu mezunlarının bütün bölümlerinden, diğer fakültelerin ve yüksekokulların gastronomi ve mutfak sanatları, gastronomi, turizm işletmeciliği, konaklama işletmeciliği, konaklama ve turizm işletmeciliği, seyahat işletmeciliği, seyahat işletmeciliği ve turizm rehberliği, turizm rehberliği, turizm işletmeciliği ve otelcilik bölümlerinden, İİBF veya İşletme Fakültelerinin işletme bölümünden; Ziraat Fakültelerinin tüm bölümlerinden, Orman Fakültelerinin tüm bölümlerinden, Fen-Edebiyat Fakültelerinin biyoloji, tarih, sanat tarihi, arkeoloji ve coğrafya bölümlerinden, eğitim Fakültelerinin biyoloji öğretmenliği, tarih öğretmenliği ve coğrafya öğretmenliği bölümlerinin birinden mezun olmak (Diğer fakültelerden başvuracak adaylar için yukarıdaki bölümlere ilişkin denklik/eşdeğerlik belgesi verilmesi gerekmektedir.)

 

 

 

 

 

 

10

2.ALES sınavı Eşit Ağırlık (EA) puan türünden en az 55 puan almış olmak (süresi geçerli olan)

3. Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak ya da askerlik ile ilgili bir ilişkisi bulunmamak.

 

B. Yüksek Lisans Programına Başvuru İçin İstenilen Belgeler

1. Nüfus Cüzdanı (Kimlik kartının üzerinde T.C. Kimlik Numarası olmalıdır.)

2. Lisans Diploması (Lisans eğitimini yurtdışında tamamlamış T.C. Vatandaşı adayların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından diploma denklik belgesi almaları gerekmektedir. Mezun olabilecek durumda başvuru yapanlar, kesin kayıt tarihlerinde mezuniyet belgelerini veya mezun olduğuna dair mezuniyet tarihini de belirten Üniversitelerinden onaylı bir belge ibraz etmek zorundadırlar. Kesin kayıt tarihinden önce mezun olamayan öğrenciler, asil olarak kazanmış olsalar dahi kesin kayıtları yapılmayacaktır.)

3. Not Döküm Belgesi (Not döküm belgesinde (transkript) mezuniyet not ortalaması veya mezun olabilecek adayların başvuru esnasındaki genel ağırlıklı not ortalaması 100’lük not sistemine göre alınmış olmalıdır. Ancak 100’lük sistem dışında not sistemi kullanan üniversitelerden mezun olan adayların varsa mezun oldukları üniversiteden 100’lük sistemdeki eşdeğer puanlarını gösterir belgeyi başvuru esnasında ibraz etmeleri gerekmektedir. İbraz etmeyenlerin not dönüştürme işlemi Yükseköğretim Kurulu’nun belirlemiş olduğu eşdeğer tablolara göre yapılacaktır.)

4. ALES Sonuç Belgesi (Süresi geçerli olan (5 yıl) bir ALES belgesi gerekmektedir. ALES yerine Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen diğer sınavlardan (GRE/GMAT), Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilen eşdeğer düzeyde alınan puanlar Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilir.)

5. Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi (Yabancı dil şartı bulunmamaktadır. Başvuru esnasında yabancı dil sınavı sonuç belgesinin gönderilmesi halinde ön değerlendirme hesaplamasına dahil edilecek, gönderilmemesi durumunda dahil edilmeyecektir. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı dil sınav sonuçları kabul edilecektir.)

6. Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için, ilgili Askerlik Şubesinden alacakları, “Yüksek Lisans yapmak üzere bir enstitüye kaydolmalarında askerlik açısından sakınca bulunmamaktadır” ibaresi taşıyan belge; askerliğini yapmış olanların durumlarını gösteren belgeyi yüklemek zorunludur.)

7. Vesikalık Fotoğraf (Başvuru esnasında 1 (bir) adet vesikalık fotoğraf gerekmektedir. Kesin kayıtta 5 (beş) adet vesikalık fotoğraf istenecektir).

 C. Ön Değerlendirme

1. Tezli Yüksek Lisans ön değerlendirme, aşağıdaki puanlamaya göre hesaplanacaktır:

a. İlgili ALES puanının %50’si

b. Lisans mezuniyet not ortalamasının %35’i,

c. Varsa Yabancı Dil puanının %15’i,

2. Ön değerlendirme sonucunda en yüksekten en düşüğe doğru yapılacak sıralamaya göre belirlenen kontenjanın üç katı sayısında aday mülakat sınavına çağrılır.

D. Ek Koşullar ve Bilgiler

1. 2019-2020 dönemi Bahar Yarıyılı Ekoturizm Rehberliği Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans kontenjanı 10 (on) kişidir.

2. Bir öğrenci en fazla bir (1) adet tezli yüksek lisans programına başvuruda bulunabilir.

3. Değerlendirmeler, başvuru esnasında ibraz edilen belgelere göre yapılacaktır. Belgelerin açık ve okunur olmaları gerekmektedir.

4. İbraz edilen belgelerin asılları veya noter tasdikli kopyaları gerekmektedir.

5. Eksik belge yükleyen veya ibraz eden adayların başvuruları KESİNLİKLE kabul edilmeyecektir. Belge yükleme ile ilgili sorumluluk adayların kendisine aittir.

6. Kazanan öğrencilerin isim listeleri ve yedek aday listeleri Lisansüstü Eğitim Enstitüsü internet sayfasından ilan edilecektir.

E. Sınav

1. Sınav, mülakat şeklinde yapılacaktır.

2. Mülakat sınav puanı, jüri tarafından 100 tam puan üzerinden değerlendirilerek belirlenir.

3. Adayların Mülakat Sınavına girmeleri zorunlu olup sınava girmeyen aday değerlendirmeye alınmayacak ve başarısız sayılacaktır.

F. Değerlendirme ve Öğrenci Kabulü

1. Tezli Yüksek Lisans değerlendirme notu aşağıdaki puanlamaya göre hesaplanacaktır.

a) ALES eşit ağırlık (EA) puanı veya eşdeğer sınav puanının %50’si,

b) Lisans not ortalamasının %20’si,

c) Mülakat Sınav sonucunun %30’u alınarak hesaplanır.

2. Değerlendirme notu olarak100 üzerinden 60’ın (altmış) altında not alanlar başarısız sayılır.

G. Başvuru ve Sınav Adresleri

1. Başvurular, Şırnak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü web sayfası üzerinden yapılacaktır. Eksik bilgi verilmesi ve belge yüklenmemesi halinde başvuru KESİNLİKLE kabul edilmeyecektir. Belgelerin eksik yüklenmesi ya da hiç yüklenmemesinden doğacak sorumluluk adayların kendisine aittir.

Başvuru için:http://obs.sirnak.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_login.aspx

Bilgi için:http://sirnak.edu.tr/enstituler/sosyal/dosya/belgeler/y.lisans-basvuru-ekrani.jpg

2. Mülakat Sınavı aşağıda ilan edilen tarihte ve saatte, ön değerlendirme listesindeki sıraya göreTurizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu binasında yapılacaktır.

H. Sonuçların Açıklanması ve Kesin Kayıt Takvimi

Başvuru Tarihi

30.12.2019 - 15.01.2020

Ön Değerlendirme Sonucu İlan Tarihi

17Ocak 2020

Sınav Tarihi ve Saati

22Ocak 2020 saat: 10:00

Sonuçların İlan Tarihi

23Ocak 2020

Asıl adayların kesin kayıt tarihleri

24-29Ocak 2020

Yedek aday ilan tarihi

30 Ocak 2020

Yedek listeden kayıt yapmaya hak kazanan adayların kayıt tarihi

30-31Ocak 2020