EKOTURİZM REHBERLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2019-2020 BAHAR YARIYILI ÖĞRENCİ ALIM KOŞULLARI

31 Aralık 2019, Salı

EKOTURİZM REHBERLİĞİ ANABİLİM DALI 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI

A.    GENEL ŞARTLAR

Anabilim Dalı

Tezsiz Yüksek Lisans

Kontenjan

 

 Ekoturizm Rehberliği Anabilim Dalı

Aranan Koşullar:

1.Herhangi bir fakülte ya da 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak

2. Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak ya da askerlik ile ilgili bir ilişkisi bulunmamak.

 

30

 

B.  Yüksek Lisans Programına Başvuru İçin İstenilen Belgeler

1. Nüfus Cüzdanı (Kimlik kartının üzerinde T.C. Kimlik Numarası olmalıdır.)

2. Lisans Diploması (Lisans eğitimini yurtdışında tamamlamış T.C. Vatandaşı adayların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından diploma denklik belgesi almaları gerekmektedir. Mezun olabilecek durumda başvuru yapanlar, kesin kayıt tarihlerinde mezuniyet belgelerini veya mezun olduğuna dair mezuniyet tarihini de belirten Üniversitelerinden onaylı bir belge ibraz etmek zorundadırlar. Kesin kayıt tarihinden önce mezun olamayan öğrenciler, asil olarak kazanmış olsalar dahi kesin kayıtları yapılmayacaktır.)

3. Not Döküm Belgesi (Not döküm belgesinde (transkript) mezuniyet not ortalaması veya mezun olabilecek adayların başvuru esnasındaki genel ağırlıklı not ortalaması 100’lük not sistemine göre alınmış olmalıdır. Ancak 100’lük sistem dışında not sistemi kullanan üniversitelerden mezun olan adayların varsa mezun oldukları üniversiteden 100’lük sistemdeki eşdeğer puanlarını gösterir belgeyi başvuru esnasında ibraz etmeleri gerekmektedir. İbraz etmeyenlerin not dönüştürme işlemi Yükseköğretim Kurulu’nun belirlemiş olduğu eşdeğer tablolara göre yapılacaktır.)

5. Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için, ilgili Askerlik Şubesinden alacakları, “Yüksek Lisans yapmak üzere bir enstitüye kaydolmalarında askerlik açısından sakınca bulunmamaktadır” ibaresi taşıyan belge; askerliğini yapmış olanların durumlarını gösteren belgeyi yüklemek zorunludur.)

6. Vesikalık Fotoğraf (Başvuru esnasında 1 (bir) adet vesikalık fotoğraf gerekmektedir. Kesin kayıtta 5 (beş) adet vesikalık fotoğraf istenecektir).

 

 

C. Ek Koşullar ve Bilgiler

1. 2019-2020 dönemi Bahar Yarıyılı Ekoturizm Rehberliği Ana Bilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans kontenjanı 30 (otuz) kişidir.

2. Başvuru sonucunda kayıt sayısının 15 (onbeş) adaydan az olması durumunda program açılmayacaktır.

3. Bir öğrenci en fazla bir (1) adet tezsiz yüksek lisans programına başvuruda bulunabilir.

4. Kesin kayıtta ibraz edilen belgelerin asılları veya noter tasdikli kopyaları gerekmektedir.

5. Değerlendirmeler, başvuru esnasında ibraz edilen belgelere göre yapılacaktır. Belgelerin açık ve okunur olması gerekmektedir.

6. Eksik belge yükleyen adayların başvuruları KESİNLİKLE kabul edilmeyecektir. Eksik belge yüklenmesi veya belge yüklenmemesi konusundaki sorumluluk adayların kendisine aittir.

7.Kazanan öğrencilerin isim listeleri ve yedek aday listeleri Şırnak Üniversitesi Lisansüstü EğitimEnstitüsü internet sayfasından ilan edilecektir.

D.  Değerlendirme ve Öğrenci Kabulü

  1. 1. Tezsiz Yüksek Lisans değerlendirme notu adayın lisans mezuniyet notudur.

2. İlk 30 sırada yer alan adaylar başarılı asil olarak kabul edilecektir.

3. 31. Sıra ve sonrası sıralamaya giren adaylar yedek aday olarak kabul edilecektir.

 

E. Başvuru ve Sınav Adresleri

Başvurular, Şırnak Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü web sayfası üzerinden yapılacaktır. Eksik bilgi verilmesi ve belge yüklenmemesi halinde başvuru kabul edilmeyecektir.

Başvuru için:http://obs.sirnak.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_login.aspx

Bilgi için:http://sirnak.edu.tr/enstituler/sosyal/dosya/belgeler/y.lisans-basvuru-ekrani.jpg

F. Tezsiz Yüksek Lisans Harç Miktarları

1. Tezsiz Yüksek Lisans harç miktarları I. Yarıyıl için 2.500 TL, II. Yarıyıl için 2.500 TL ve III. Yarıyıl için 2.500 TL olmak üzere toplam 7.500 TL’dir.

2. Harçların nasıl yatırılacağı ile ilgili bilgi Şırnak Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü web sayfasında ilan edilecektir.

 

 

G. Sonuçların Açıklanması ve Kesin Kayıt Takvimi

Başvuru Tarihi

13 - 27 Ocak 2020

Sonuçların İlan Tarihi

28 Ocak 2020

Asil adayların kesin kayıt tarihleri

29-31 Ocak 2020

Yedek adayların ilan tarihi

3 Şubat 2020

Yedek listeden kayıt yapmaya hak kazanan adayların kayıt tarihi

3-5 Şubat 2020