TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ DOKTORA ÖĞRENCİ ALIM KOŞULLARI

31 Aralık 2019, Salı

T.C.

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM  ENSTİTÜSÜ

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

BAHAR DÖNEMİ DOKTORA ÖĞRENCİ ALIMI

 

Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Doktora Programı Başvuru Şartları ve Kontenjanlar

 

Anabilim Dalı

 

 Alanı

Doktora T.C. Vatandaşı

Doktora Yabancı Uyruklu

(Suriye)

Yatay Geçiş

Toplam

Aranan Şartlar

 

 

 

Temel İslam Bilimleri

Tefsir

3

 

1

4

 

ALES (sözel) en az 55 puan, Yabancı dil en az 55 puan ve

Temel İslam Bilimleri veya ilgili alanlardan Yüksek Lisans yapmış olmak.

Hadis

1

 

1

2

Arap Dili ve Belağatı

1

 

1

2

Tasavvuf

 

 

 

 

İslam Mezhepleri

Tarihi

1

 

1

2

İslam Hukuku

 

 

1

1

 

 

 

 

 

Toplam 11

 

A. Başvuru Şartları

1-Adayların Temel İslam Bilimleri veya ilgili alanlardan tezli yüksek lisansderecesine sahip olmaları,

2-Lisans ve Tezli yüksek lisans diplomave transkript(not dökümü) belgesinin onaylı sureti, (genel not ortalaması 100’lük sisteme göre belirtilmemiş olan adayların GNO’ları, YÖK’ün 4’lük sistemdeki notların 100’lük sistemdeki karşılıkları tablosu esas alınarak hesaplanacaktır.)

3- Süresi geçerli ALESsınavından sözel puan türü için en az 55(ellibeş) puan almış olmak. ALES puanı yerine Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliği olan Graduate Record Examination (GRE) ve Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavlarından alınan belgeler geçerli sayılır.

4-Doktora programına başvuracak adayların İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Çince, Japonca ve Farsça dillerinin herhangi birinden KPDS, ÜDS, YDS, e-YDS, YÖKDİL’den en az 55puan veya ÖSYM yönetim kurulu tarafından kabul edilen uluslararası bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olduğunu gösterir belge.

5-Askerlik ile ilişiğinin olmadığına dair güncel durum belgesi, (e-devlet çıktısı kabul edilecektir.)

6-Yabancı uyruklu ve yurt dışından mezun olan Türk uyruklu öğrencilerin diploma ve transkript belgesinin onaylı ve tercümeli hali ile YÖK tarafından onaylı denklik belgesine sahip olması gerekir.

7- Doktora programlarına başvuracak adayların yüksek lisans not ortalamasının 100 üzerinden en az 70 puan olması gerekir.

8- Başvuran adaylardan giriş sınavına alınacakların sayısı, ilan edilen Anabilim dalı kontenjanın 3 katı ile sınırlandırılır.

            B. Yabancı Uyruklu Adaylar ile Yurt Dışında İkamet Eden Türk Vatandaşlarının Lisansüstü Programlara Başvuru Koşulları

1- Yabancı uyruklu adaylar; YÖK kararlarında belirtilen esaslar çerçevesinde, lisansüstü programlara kabul edilirler. Adayların başvuru işlemleri ilgili enstitü müdürlüğü tarafından yürütülür.

2- Yabancı uyruklu adaylar ile yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının lisansüstü programlara başvurularında;

a) Doktora programlarına başvuracak adayların ana dilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen akademik alanda geçerliliği olan bir dilden YDS veya YÖKDİL sınavlarından en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan buna eşdeğer bir puan alınması,

b) Yurtdışında ikamet eden Türk uyruklu adaylarda ilgili ALES puanının en az 55 puan olması, şartları aranır.

3- Yabancı dille veya yabancı dilde eğitim yapan lisansüstü programlar hariç, yabancı uyruklu öğrencilerin programa kesin kayıt hakkı kazanabilmeleri için, ilgili Enstitü yönetim kurulunun belirlediği üç kişilik jüri veya Rektörlük tarafından uygun görülecek birim (TÖMER ve benzeri) tarafından yapılacak Türkçe dil sınavından 100 üzerinden en az 70 puan alınması gerekir. Sınavda başarısız olan öğrenciler, Türkçe öğrenmek için bir yıl izinli sayılır. Bir yıl içinde aynı şekilde yapılacak Türkçe dil sınavında da başarılı olamayan öğrencilerin yüksek lisans ve doktora programlarına kaydı yapılmaz. İlgili Enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilen Türkçe başarı belgesine sahip olan adaylar Türkçe dil sınavından muaf sayılır.

4- Yabancı uyruklu adayların lisans veya yüksek lisans diplomalarının denkliğinde YÖK tarafından alınan kararlar uygulanır. Bu kararlara aykırı bir durumun belirlenmesi halinde programa devam eden öğrencilerin Üniversite ile ilişikleri kesilir, mezun olanların da diplomaları iptal edilir.

5- Yabancı uyruklu öğrenciler, ilgili anabilim/anasanat dalının görüşü doğrultusunda bilimsel hazırlık programına tabi tutulabilir.

6- Suriye uyruklu öğrencilerden ve yurt dışında öğrenim görmüş Türk vatandaşlarından öğrenim ücreti alınmayacaktır.

 

      C. Doktora Programına Başvuru Yapacak Adaylardan İstenen Belgeler

 1. Nüfus Cüzdanı fotokopisi (T.C. Kimlik No yazılı olmalı). Yabancı uyruklular için pasaport fotokopisi.
 2. Lisans ve Yüksek Lisans diplomasının onaylı sureti
 3. Lisans ve Yüksek Lisans Transkript belgesinin onaylı sureti.
 4. Geçerli ALES belgesi (en az 55 puana sahip olmalı).
 5. ÜDS, KPDS, YDS ve YÖK tarafından kabul edilen diğer sınavlardan alınan Yabancı Dil notunu gösteren belge (en az 55 puana sahip olmalı).
 6. Erkek adayların askerlik ile ilişiğinin olmadığına dair güncel durum belgesi, (e-devlet çıktısı kabul edilmektedir.)
 7. Bir adet vesikalık fotoğraf. (Kesin Kayıtta Beş adet vesikalık fotoğraf getirilecektir).
 8. Sabıka kaydı olmadığına dair beyan formu. (e-devlet çıktısı kabul edilmektedir.)

   Not:Yukarıda belirtilen belgeler elektronik ortamda taratılarak başvuru adresindeki sayfaya yüklenecektir. Kesin kayıtta istenilen belgelerin asılları getirilecektir.

 

            D.Ön Değerlendirme

 Doktora programına başvuran adayların ön değerlendirmesi, aşağıdaki puanlamaya göre hesaplanacaktır.

 1- İlgili ALES puanının %50’si

2- Yüksek Lisans mezuniyet not ortalamasının %35’i

3- Yabancı Dil puanının %15’i

Bu hesaplamalara göre Doktora programına başvuruda ilan edilen kontenjanın 3 (üç) katı kadar aday yazılı bilim sınavına alınacaktır. Sıralamada eşitlik olması halinde sırasıyla mezuniyet ve doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir.

     

             E.Giriş Sınavı

 1- Giriş sınavı yazılı ve sözlü şeklinde yapılır. Giriş sınavı notu yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalamasıyla bulunur.

2- Sınava, alınacak öğrenci sayısının üç katı kadar aday sıralamaya göre sınava alınacaktır.

3- Giriş Sınavı Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile oluşturulacak en az üç öğretim üyesinden oluşan jüri tarafından yapılır.

4- Giriş Sınav notu jüri tarafından 100 tam not üzerinden belirlenir.

          F.Değerlendirme ve Öğrenci Kabulü

 1. Adayların Giriş Sınavına girmeleri zorunludur. Giriş Sınavına girmeyen aday başarısız sayılır.
 2. Doktora ön değerlendirme, aşağıdaki puanlamaya göre hesaplanacaktır.
 3. ALES Sözel (SÖZ) puanı veya eşdeğer sınav puanının %50’si,
 4. Yüksek Lisans diploma notunun %20’si,
 5. Giriş Sınav notunun %30’u
 6. Adayın başarı puanı 100 üzerinden en az 70 (yetmiş) olmalıdır.

 

          G.Önemli Hatırlatmalar

1- Dörtlük sisteme göre mezun olan adayların mezuniyet ağırlıklı not ortalamaları Yüksek Öğretim Kurulu web sitesinde yayınlanan karşılaştırma tablosuna göre sistem tarafından yüzlük sisteme çevirisi yapılarak değerlendirilecektir.

2-Her ne sebeple olursa olsun (adayın hatasıyla, bilgi /evrak eksikliği ve yanlış beyan sonucunda gerçekleşen tüm işlemler iptal edilir. Bu nedenle başvuru yapmadan önce başvuru/kabul koşulları ve istenen bilgiler/belgeler dikkatle incelenmelidir.  

3- İstenen belgelere ilişkin olarak kasten veya sehven yanlış beyanda bulunanlar ile belgelerde tahribat yapanların sınavda başarılı olsalar dahi kayıtları yapılmaz, kesin kaydı yapılmış öğrencilerin kaydı silinir.

4- Kazanan öğrencilerin isim listeleri Ş.Ü. Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nün web sayfasında ilan edilecektir.

 

                     H. Başvuru ve Sınav Adresleri

    Başvurular http://obs.sirnak.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_login.aspxadresinden online gerçekleştirilecektir.

                      Başvuru, Giriş Sınavı Sonuçlarının Açıklanması ve Kesin Kayıt Tarihleri:

 

Başvuru tarihi

30.12.2019-15.01.2020

Ön değerlendirme sonucu ilan tarihi

17 Ocak 2020

Sınav tarihi ve saati

22 Ocak 2020 Saat :10:00

Sonuçların ilan tarihi

23 Ocak 2020

Asıl adayların kesin kayıt tarihleri

24-29 Ocak 2020

Yedek Aday İlan Tarihi

30 Ocak 2020

Yedek listeden kayıt yapmaya hak kazanan adayların kayıt tarihi

30-31 Ocak 2020

 

 

 

Giriş Sınavı Mehmet Emin Acar Kampüsünde İlahiyat Fakültesinde yapılacaktır.

İletişim Bilgileri: Yeni Mahalle Cizre Caddesi Mehmet Emin Acar Kampüsü Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Kat: 2 Merkez/ŞIRNAK. Tel:04862164008 Dahili 1351- 1352

e-mail: lisansustuee@sirnak.edu.tr Web Adresi: www.sirnak.edu.tr