Sağlık Raporları Yönetmeliği

 

18 Mayıs 2012, Cuma

 

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ SAĞLIK İŞLERİ VE SAĞLIK RAPORLARI YÖNETMELİĞİ  

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; öğrencilerin koruyucu ve tedavi edici hekimlik dallarında beden ve ruh sağlıklarının korunması, muayene ve tedavileri ile psikolojik danışmanlık hizmetlerinin verilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir. 

Dayanak

Madde 2- Bu Yönetmelik Katma Bütçe Kanunlarının “Yükseköğretim Öğrencilerinin Tedavileri” ile ilgili maddeleri, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun değişik 47. maddesinin (a) ve (c) bentleri esas alınarak hazırlanmıştır. 

Kapsam

Madde 3- Şırnak Üniversitesi’nin önlisans, lisans ve lisansüstü programlarına kayıtlı olan, ailesi ve kendisi herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna (Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağ-Kur v.b. gibi) bağlı olmayan öğrenciler, bu Yönetmeliğin kapsamı içinde; öğrencilerin eş, çocuk, anne ve babaları, bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadırlar. Ailesi herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olan; ancak, 25 yaşını doldurmuş olan öğrenciler de bu Yönetmeliğin kapsamı içindedirler.  

Kapsam Dışı Öğrenciler

Madde 4- Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yararlanma imkanı olan öğrenciler bu Yönetmeliğin mali hükümleri kapsamı dışındadırlar. Bu öğrencilerin Mediko Sosyal Merkezi’nde muayeneleri yapılır, rapor ve reçeteleri yazılır, ancak ilaç ve hastane giderleri ödenmez. Ancak Üniversite içi ve dışı sportif ve kültürel etkinliklerde görevlendirilen öğrencilerin, etkinlik içinde oluşacak her türlü hastalık, yaralanma ve sakatlanmaları dolayısıyla gereken tedavi ve ilaç giderleri sosyal güvenceleri olup olmadığına bakılmaksızın Öğrenci Sosyal Hizmetler Saymanlığı bütçesinden ödenir. 

Tanımlar

Madde 5- Bu Yönetmelikte geçen;a) Öğrenci : Şırnak Üniversitesi fakülte, enstitü ve yüksekokul ve meslek yüksekokullarında kayıtlı öğrencileri,b) Mediko-Sosyal Merkezi : Şırnak Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na bağlı Mediko Sosyal Merkezi’ni, c) Üniversite Yönetim Kurulu : Şırnak Üniversitesi Yönetim Kurulu’nu,ç) Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı : Şırnak Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nı,d) Fakülte, Enstitü, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu: Şırnak Üniversitesi’ne bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokullarını,e) Sosyal Güvenlik Kuruluşu : SGK (Emekli Sandığı, SSK ve BAĞKUR) kuruluşlarını ifade eder. 

Başvuru Şekli

Madde 6- Şırnak Üniversitesi’ne kayıtlı ve herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yararlanma olanağına sahip olmayan öğrencilerin, sağlık sorunları ile ilgili olarak başvuracakları ilk yer, bağlı oldukları birimin Öğrenci İşleri Şefliği, sonra Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi ile irtibat bürolarıdır. Bu öğrencilerin muayeneleri Mediko Sosyal Merkezi’nde yapılır, gerek görüldüğünde sevke yetkili kişi tarafından il/ilçe merkezindeki diğer resmi sağlık kuruluşlarına sevk edilir. Öğrenci, başvururken öğrenci kimlik kartı ile sağlık karnesini göstermek ve her mali yılbaşında Yüksek Öğretim Kurulunca tespit edilen muayene ve tedavi ücretleri esas alınarak Üniversite Yönetim Kurulu’nca belirlenen tedavi ücretini yatırmak zorundadır. Yukarıdaki usullere uyulmaksızın yapılan muayene/tedavi bedelleri ödenmez ve alınan istirahat raporları geçersiz sayılır.             

Diğer Sağlık Kurumlarına Başvuru

Madde 7- Öğrenciler, acil durumlarda ve tatil günlerinde bağlı oldukları birimlerin Öğrenci İşleri Şefliği’nden veya Sağlık, Kültür Spor Daire Başkanlığı’ndan sevk almadan, Şırnak il/ilçe merkezinde bulunan resmi sağlık kurumlarına başvurabilirler. Bu durumda öğrenci sağlık kurumuna yattığı veya tedaviye başladığı günü izleyen dört iş günü içinde bağlı oldukları birimlerin Öğrenci İşleri Şefliği’nden veya Sağlık, Kültür Spor Daire Başkanlığı’ndan; üniversitenin bulunduğu şehrin dışında ise, varsa o yöredeki bir yükseköğretim kurumundan, yoksa yörenin hükümet tabipliğinden sevkini yaptırır. Sevk sonunda tedavi gördüğü resmi hastaneden aldığı rapor ve belgeleri öğrenim gördüğü kuruma verir. Bu kurum da ödemeyi gerektiren evrakı Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na gönderir. Reçetelerin kontrolü ve geçerliliği daire başkanlığına bağlı Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nce yapılır ve onaylanır. 

Rapor ve Reçetelerin Geçerliliği

Madde 8- Öğrencilerin aldıkları hastalık raporlarının devamsızlıktan sayılmamasında ve/veya sınav hakkı verilmesinde  mazeret olarak geçerli sayılabilmesi için, sözkonusu raporun bir üniversite veya devlet hastanesinden alınmış olması şarttır. Özel hekim ve kurum raporları kabul edilmez.Öğrenciler aldıkları hastalık raporlarını, verildiği tarihten itibaren  en geç 5 gün içinde, ilgili Yükseköğretim Kurumunun Öğrenci İşleri Bürosuna bir dilekçe ekinde teslim etmek zorundadırlar. 

Mali Hükümler (İlaç ve Hastane Giderleri)

Madde 9- Yönetmeliğin 3.ncü Maddesi kapsamındaki öğrencilerin sağlık giderleri, ilgili mevzuat hükümleri ve bütçe olanakları çerçevesinde karşılanır.Sağlık sebebi dışında kaydını donduran öğrencilerin, kayıt dondurma süresince muayene ve tedavileri yapılmaz, tedavi giderleri ödenmez. Bunun dışında, tedavi amacını taşımayan müstahzarların yer aldığı reçete bedelleri ve estetik amaçlı ameliyatlar ile tedavi amacıyla hastanede yatan hastaların sarf malzemeleri ödenmez. Ortez, Protez ve Gözlük reçeteleri, öğrenci sağlık karnesine yazdırıldıktan sonra, Sağlık,Kültür ve Spor Dairesinin belirleyeceği yerlerden tedarik  edilir.İlaç bedellerinin öğrenciler tarafından karşılanması gereken oranı, "Devlet Memurları Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği" gereği her yıl çıkarılan "Bütçe Uygulama Talimatı"nda belirtilen oranları aşmamak şartıyla, Üniversite Yönetim Kurulunca tespit edilir. Ancak, olanakların yetersiz kalması durumunda, ilaç bedellerinin öğrenciler tarafından karşılanması gereken oranının arttırılması için Rektörlük, ilgili kuruluşlar nezdinde gerekli girişimlerde bulunabilir.  Karşılanmasında tereddüt edilen diğer sağlık giderlerinin ödenmesi konusunda, Sağlık Bakanlığından alınacak görüş sonunda karar vermeye, Üniversite Yönetim Kurulu yetkilidir.           

Bulaşıcı Hastalıklar

Madde 10- Bulaşıcı hastalıklara karşı, toplum sağlığının korunması amacıyla öğrencilere gerekli ilaçlar ücretsiz verilebilir.

Geçici Madde 1- Üniversitemizde Mediko Sosyal Merkezi kuruluncaya kadar üniversitenin il/ilçe merkezlerinde bulunan birimlerinde öğrenim gören öğrencilerin muayene ve tedavileri sevke yetkili kişinin göndereceği resmi sağlık kuruluşlarında yapılır. 

Yürürlük ve Yürütme

Madde 12- Bu Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Madde 13- Bu Yönetmeliği, Şırnak Üniversitesi Rektörü yürütür.

Duyurular

Kısmi Zamanlı Olarak Çalışacak Öğre ...
19 Kasım Salı, 2019