Kantin Yönergesi

 

18 Mayıs 2012, Cuma

 

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Kantinleri – Kafeteryaları İşletim ve Denetim Yönergesi

1.BÖLÜM

Amaç:

Madde 1. Bu yönergenin amacı Şırnak Üniversitesine bağlı birimlerde öğrenci ve personelin beslenme, dinlenme ve diğer sosyal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla faaliyette bulunan kantin ve kafeterya gibi yerlerin işletilmesi ve denetlenmesi esaslarını belirlemektir.

 

Kapsam

Madde 2. Bu yönerge Şırnak Üniversitesine bağlı birimlerde öğrenci ve personele hizmet vermek amacıyla işletilen kantin, kafeterya v.b. gibi yerlerin işletim ve denetimleri ile ilgili esas ve usulleri kapsamaktadır.

 

Dayanak

Madde 3. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 46 ve 47’nci maddeleri ile Yükseköğretim Kurumları Mediko-Sosyal, Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği hükümlerine göre hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

 

Madde 4. Bu yönergede geçen;

 

a) Rektör                   : Şırnak Üniversitesi Rektörünü

b) Yönetim Kurulu  : Üniversite Yönetim Kurulunu

c) Yürütme Kurulu:  Rektör tarafından görevlendirilen Rektör Yardımcısı Başkanlığında, Genel Sekreter, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı, Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanı ve bünyesinde kantin bulunan iki Fakülte/Yüksekokul sekreterinden oluşan Kantin/Kafeterya İşletmeleri Yürütme Kurulunu,

ç) Başkanlık: Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığını

d) Birim Kantin Kurulu: Bünyesinde kantin işletmesi bulunan Fakülte/Yüksekokul ve diğer birimlerce, kantinle ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere en az üç üyeden oluşturulan kurulu,

e) Denetim Kurulu: Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca görevlendirilen bir şube müdürü veya sosyal hizmet uzmanı Başkanlığında, doktor, sağlık teknisyeni ile İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığınca görevlendirilen bir şube müdürü ve diyetisyenden oluşturulan kurulu,

f) Fiyat Tespit Komisyonu: Rektörlük Makamınca görevlendirilen üç öğretim elemanı ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca görevlendirilen bir şube müdürü veya sosyal hizmet uzmanı ile İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığınca görevlendirilen bir şube müdürü ve okul öğrenci konseyi başkanı ya da başkan yardımcısından oluşturulan kurulu,

g) Kantin ve Kafeterya: Şırnak Üniversitesi ve Birimleri bünyesinde öğrencilerin ve personelin beslenme, dinlenme ve diğer sosyal ihtiyaçlarını karşılanması amacıyla oluşturulmuş işletmeleri, ifade eder.

 

2. BÖLÜM

Yönetim kurulu

Madde 5. Üniversite Yönetim Kuruludur. Üniversiteye bağlı birimlerde açılmış bulunan kantin ve kafeteryaların işletilmesi ve denetlenmesi ile ilgili ilke kararları alır. Yürütme Kurulunca teklif edilen konuları karara bağlar.

Yürütme kurulu

Madde 6. (1) Kantin İşletmeleri Yürütme Kurulundaki Fakülte/Yüksekokul Sekreterlerin görev süresi iki yıl olup, görev süresi sona erenler aynı usulle tekrar görevlendirilebilirler. Süre dolmadan üyeliğin boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Kantin İşletmeleri Yürütme Kurulunun görevleri aşağıda belirtilmiştir;

a) Öğrenci kantin ve kafeteryalarının işletim ve denetim esaslarını belirlemek ve Yönetim Kuruluna sunmak,

b) Fiyat Tespit Komisyonu tarafından hazırlanan fiyat listelerini görüşerek Yönetim Kurulunun onayına sunmak, aynı nitelikteki ürünlerin tüm öğrenci kantin ve kafeteryalarında aynı fiyattan satılmasını sağlamak ve takip etmek,

c) Denetim Kurulu tarafından yapılan denetimler sonucunda hazırlanan raporları değerlendirerek, birim kantin kurulunca gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak ve önerilerde bulunmak,

ç) Yapılan denetimler sonucunda bu yönerge ve ihale sözleşmesi ile belirlenen hükümlere uymayan kantin ve kafeteryalar hakkında işlem yapmak,

 

Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı

Madde 7. Üniversiteye bağlı birimlerde bulunan kantin ve kafeteryaların, bu yönerge hükümlerine göre işletim ve denetimlerini takip eder. Yetkili kurullar ve Yönetim organları ile işletmeler arasında koordinasyon görevini yürütür, iletişimi sağlar. Mevzuat uyarınca gerekli sekretarya hizmetlerinde bulunur, yazışmalar yapar,

Birim Kantin Kurulu

Madde 8. (1) Birim Kantin Kurulunu görev süresi ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenir.

(2) Birim Kantin Kurulunu görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Birimin kantin ve kafeteryasının, yönerge esasları doğrultusunda işlemesini sağlamak ve takip etmek

b) Fiyat Tespit Komisyonunca hazırlanıp, Yürütme kurulunca onaylanan fiyat listelerine uyulup/uyulmadığını denetlemek; uyulmasını sağlamak, uyulmadığının tespit edilmesi durumunda işlem yapılmasını Yürütme Kuruluna teklif etmek

c) Kantin/Kafeteryada Fiyat Tespit Komisyonunca hazırlanan listelere göre satışa sunulan farklı ürünlerin fiyatlarını belirleyerek, Fiyat Tespit Komisyonun uygunluğundan sonra Yürütme Kuruluna onaylatmak ve bu fiyatlara uyulmasını sağlamak

ç) Kantin/Kafeteryada hizmetin kalitesini arttırıcı tedbirler almak, daha iyi uygulamalar konusunda Yürütme Kuruluna teklifte bulunmak,

d) Kantin/Kafeteryada çalışan personelin kılık/kıyafet ve genel temizlik kurallarına dikkat etmeleri ile sağlık kontrollerinin (sarılık testi, portör muayenesi, akciğer grafiği v.b.) yapılmasını sağlamak ve kontrol etmek

e) Kantin/kafeteryadaki mekânlar ile alet ve makinelerin temiz kullanılıp/kullanılmadıklarını kontrol etme, gerekli tedbirleri almak,

f) Satışa sürülen ürünlerin son kullanma, sürelerini kontrol etmek, süresi geçenleri satıştan men etmek,

g) Denetim ekibi tarafından yapılan denetimler sonucunda hazırlanan raporların gereğinin yapılmasını sağlamak.

 

Denetim Kurulu

Madde 9. (1) Rektörlük makamının olurları ile Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde kurulur. Görev süresi iki yıldır, görev süresi sona erenler aynı usulle tekrar görevlendirilebilirler. Süre dolmadan üyeliğinin boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Denetim Kurulunun görevleri aşağıda belirtilmiştir;

a) Üniversite birimlerinde bulunan kantin ve kafeteryalarda yiyeceklerin hazırlanması, servise sunulması, saklanması ile kullanılan mekânların, alet, makine, malzemelerin genel temizliği ve hijyeni konusunda denetimler yapmak,

b) Kantin ve kafeteryalarda satışa sunulan ürünlerden bozulan kullanım süresi geçen ya da tüketime uygun olmayan yiyeceklerin satıştan men edilmesini sağlamak, bu hususta yetkili organları uyarmak ve haber vermek,

c) Çalışan elemanların kılık/kıyafet ve genel temizlik kuralarına dikkat etmeleri ile sağlık kontrollerinin (sarılık testi portör muayenesi, akciğer grafiği v.b.) yapılmasını sağlamak ve takip etmek,

ç) Kantin ve kafeteryada hizmetin kalitesinin arttırılmasının konusunda tavsiyelerde bulunmak,

d) Fiyat tespit komisyonunca hazırlanıp Yürütme Kurulunca onaylanan fiyat listelerine uyulup uyulmadığını denetlemek, uyulmasını sağlamak, uyulmadığının tespit edilmesi durumunda, işlem yapılmak üzere yetkili organlara haber vermek,

e) Kantin ve kafeteryaları bu yönergede belirtilen esaslar doğrultusunda yılda en az üç kez denetlemek, denetim raporlarını ve önerilerini yetkili kurullara bildirmek.

Fiyat Tespit Komisyonu

Madde 10. (1) Fiyat Tespit Komisyonunun görev süresi iki yıldır. Süre dolmadan üyeliğin boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir. Üyeler aynı usulle tekrar görevlendirilebilirler.

(2) Fiyat Tespit Komisyonun görevleri aşağıda belirtilmiştir;

a) Her öğretim yılının başında (Eylül veya Ekim) ve ortasında (Ocak veya Şubat aylarında) toplanarak, kantin ve kafeteryalarda satışa sürülen ürünlerin fiyatlarını tespit etmek ve onaylamak üzere yürütme kuruluna sunmak,

b) Kantin ve kafeteryalarda satışa sunulan farklı ürünlerin, birim kantin kuralları tarafından tespit edilen fiyatlarını incelemek ve uygunluk vermek.

 

3. BÖLÜM

Kantin/Kafeterya

Madde 11.  Kantin ve Kafeteryaların işletilmesi ile ilgili esaslar aşağıda belirtilmiştir;

a) Tüketime sunulan ürünler Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca hazırlanan “Gıda Maddesinin ve Umumi Sağlığı İlgilendiren Eşya ve Levazımın Hususi Vasıflarını Gösteren Tüzük” hükümlerine uygun olacaktır.

b) Yiyeceklerin hazırlanması, servise sunulması ve saklanması ile ilgili genel sağlık, hijyen ve temizlik kurallarına uyulacaktır,

c) Satışa sunulan ürünlerin fiyatlandırılmasında bu yönerge hükümlerine uyulacak, yetkili organlarca tespit edilenlerin üzerinde fiyat uygulanmayacaktır,

ç) Yetkili organlarca hazırlanıp onaylanan fiyat listesi görülebilecek bir yerde asılacaktır,

d) Ambalajı olmayan gıdalarda hangi firma ürünlerinde kullanıldığının listesi asılacaktır,

e) Kantin ve kafeteryalarda yemek çıkarılması Rektörlük Makamının iznine bağlıdır,

f) Özel işletmeler, elektrik ve su vb. sayaçlarını ayırarak, kullanımlarını kendileri ödeyeceklerdir,

g) Kantin ve kafeteryaların tertip, düzen ve temizliği ile personelin genel sağlık ve temizliği sağlanacaktır,

ğ) Kantin ve kafeteryalar uygun görülecek sebepler dışında ve izin alınamadan kapalı tutulamazlar,

h) Kantin ve kafeteryalarda alkollü içki bulundurulamaz ve satılamaz, çalışanlar alkollü vaziyette bulunamazlar

ı) Kantin ve kafeteryalarda uyuşturucu veya keyif verici maddeler bulundurulamaz, satılamaz ve kullanılmaz, kumar oynanamaz ve oynatılamaz, öğrencilere genel ahlak vb. konularda zarar görebilecekleri ortamlar sağlanamaz.

i) Kantin ve kafeteryalarda çalışanlar ve iş ilişkileri dışında kimse bulundurulmaz,

j) Kantin ve kafeteryalarda milletin birliğine, devletin ülkesiyle bölünmez bütünlüğüne, Cumhuriyet ve İlkelerine, Atatürk İlke ve İnkılâplarına yönelik bölücü ve ideolojik faaliyetlerde bulunulmaz, bulunulacak ortamlar yaratılmaz,

k) Kantin ve kafeteryalarda yasaklanmış yayın bulundurulamaz, satılamaz Türkiye Radyo Televizyon kurumu denetiminden geçmemiş müzik vb. yayınlar yapılamaz,

l) Çalıştırılacak personel işe başlatılmadan kimliği, öz geçmiş ve sağlık bilgileri ile birim kantin kurulundan izin alınacaktır,

m) Çalışanlara tek tip kıyafet giydirilecek, fotoğraf ve onaylı tanıtım kartı takılacaktır,

n) İşletmeci kantin ve kafeteryada başka bir işle ilgili faaliyette bulunulamaz,

o) Kantin ve kafeterya işletmeleri denetim ve kontrollerde, hizmetin niteliğini artırıcı tavsiyelere uymak ve istenilenleri yerine getirmek zorundadırlar.

ö) Kantin ve kafeterya işletmecileri, bu yönerge hükümleri ile birlikte ihale sözleşmesi hükümlerine de uymak zorundadırlar.

 

4. BÖLÜM

DİĞER HÜKÜMLER

 

Yürürlülük

Madde 12. Bu Yönerge Üniversite Senatosunda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 13. Bu yönergeyi Şırnak Üniversitesi Rektörü yürütür.

Duyurular

Kısmi Zamanlı Olarak Çalışacak Öğre ...
19 Kasım Salı, 2019