Administrative unit job descriptions

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU

KADRO VEYA POZİSYONUN

BİRİMİ/ALT BİRİMİ

Yüksekokul Sekreteri

STATÜSÜ

[ X ] MEMUR                 [  ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL

UNVANI

Memur

GÖREVİ

Yüksekokul Sekreteri

SINIFI

Genel İdare Hizmetleri

KODU

 

ÜST YÖNETİCİSİ

Müdür

BAĞLI BULUNDUĞU YÖNETİCİ/YÖNETİCİLERİ

Rektör

ASTLARI

Tüm İdari Personeller

A. GÖREV/İŞLERE İLİŞKİN BİLGİLER

1)      GÖREV/İŞİN KISA TANIMI

İlgili mevzuat çerçevesinde Meslek Yüksekokulu idari teşkilatının başı olarak bu teşkilatın verimli, düzenli, uyumlu şekilde çalışmasından Müdüre karşı sorumlu olmak.

       2) GÖREV/İŞ YETKİ VE SORUMLULUKLAR

·        Meslek Yüksekokul idari teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde çalışmasını sağlamak.

·        2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 51/ b ve 51/c maddelerinin gereğini yapmak,

·        Yüksekokul Kurulu, Yüksekokul Yönetim Kurulu, Yüksekokul Disiplin Kurulu gündemlerini hazırlamak ve toplantılara katılarak raportörlük yapmak, bu kurullarda alınan kararlarınyazılması, korunması ve saklanmasını sağlamak,

·        Yüksekokulunun Üniversite içi ve dışı tüm idari işlerini yürütmek ve istenildiğinde üst makamlara gerekli bilgileri sağlamak,

·        Yüksekokulun idari personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak,

·        İdari Personelin düzgün kıyafetle mesaiye devam etmelerini sağlamak,

·        Yüksekokul idari teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde çalışmasını sağlamak,

·        Personel arasında uyum, saygı ve işbirliğini tesis edecek önlemleri almak,

·        Yüksekokul idari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında Yüksekokul Müdürüne öneride bulunmak,

·        İdari Personeli performanslarına göre değerlendirmek, performanslarını arttırmak için rotasyona tabi tutmak veya hizmet içi eğitim kurslarına katılmalarını sağlamak,

·        Müdürün ve Rektörlüğün davet ettiği toplantılara katılmak,

·        Yüksekokul mallarını, kaynaklarını verimli ve ekonomik kullanmak,

·        Bina bakım ve onarımı ile ilgili çalışmaları planlamak ve sonuçlandırmak,

·        Yüksekokulun protokol, ziyaret ve tören işlerini düzenlemek,

·        İdari çalışmalar ve eğitim-öğretim faaliyetlerinde kullanılacak makine teçhizatı temin etmek,

·        Yüksekokulun tehdit ve tehlikelere karşı gerekli güvenlik önlemlerini almak, ilgililere bildirmek ve öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasına yardım etmek,

·        Eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesi için yardımcı olmak,

·        Bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde sonuçlarının alınmasında Yüksekokul Müdürüne karşı birinci derecede sorumludur.

·        Tasarruf ilkelerine uygun hareket etmek,

·        Temizlik işlerini takip etmek,

·        Kullanmakta olduğu araç ve gereçleri her an hizmete hazır bir şekilde bulundurulmasını sağlamak,

·        Bağlı olduğu süreç ile üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak,

·        Yıllık izinler ve idari izinleri işleri aksatmayacak şekilde istenmesine özen göstermek,

·        İşleri aksatmayacak şekilde idari personelin yıllık izinlerini planlamak,

·        Yüksekokula alınacak Akademik personelin sınav işlemlerinin takibi ve sonuçlarının Rektörlüğe iletilmesini sağlamak.

·        Yüksekokul bütçesinin hazırlanmasında gerekli iş ve işlemleri yapmak, bütçe taslağını Müdürlüğe sunmak, bütçenin kullanılmasıyla ilgili gerekli tedbirleri almak,

·        Yüksekokulun bina ve tesisleri ile makine ve teçhizatlarının bakım onarımı için gerekli çalışmalarda bulunmak,

·        Stratejik planın hazırlanması, güncellenmesi ve yenilenmesi çalışmalarını sağlamak,

·        Yüksekokulun Tahakkuk Amirliğini yapmak,

·        Çalışma odasında tehlikeli olabilecek ocak, ısıtıcı, çay makinesi gibi cihazları kullanmamak, mesai bitiminde bilgisayar, yazıcı gibi elektronik aletleri kontrol etmek, kapı vepencerelerin kapalı tutulmasını sağlayarak gerekli güvenlik tedbirlerini almak,

·        Hassas görevleri bulunduğunu bilmek ve buna göre hareket etmek,

·        Etik kurallarına uymak,

·        Yüksekokulun varlıkları ile kaynaklarını verimli ve ekonomik kullanmak,

·        Savurganlıktan kaçınmak, gizliliğe riayet etmek,

·        Zaman çizelgesine ve kılık-kıyafet yönetmeliğine uymak. Müdür tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

·        Yüksekokul Müdürüne karşı birinci derecede sorumludur.

3) ÇALIŞMA KOŞULLARI

  a) Çalışma Ortamı

Kapalı alan

  b) İş Riski

Var (Mali, Hukuksal, Vicdani)

4) GÖREV/İŞİN GEREKTİRDİĞİ AĞIRLIKLI ÇABA

[  ] FİZİKSEL ÇABA                 [ ] ZİHİNSEL ÇABA              [X ] HER İKİSİ DE  

B.  ATANACAKLARDA ARANACAK NİTELİKLER

1)      GEREKLİ ÖĞRENİM DÜZEYİ VE BÖLÜMÜ

En az lisans mezunu olmak; İşletme, İktisat, Maliye, Kamu Yönetimi, İnsan Kaynakları, İş İdaresi vb.

2) GEREKLİ MESLEKİ EĞİTİM, SERTİFİKA, DİĞER EĞİTİMLER

Yok

3) GEREKLİ YABANCI DİL VE DÜZEYİ

Gerekmiyor

4) GEREKLİ HİZMET SÜRESİ

Görevde yükselme sureti ile atanacaklar için, Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personel Görevde Yükselme Yönetmeliği ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 68/b maddesi şartlarını taşımaları gerekmektedir.

5)  ÖZEL NİTELİKLER

·        Araştırıcı ve meraklı

·        Kendini sürekli yenileyen.

·        Mevzuatı takip edebilen, yorum yapabilen

·        Pratik çözüm üretebilen

·        Sorgulayıcı

·        Sabırlı

·        Kendine güvenen

·        İyi iletişim kurabilen

·        Hızlı, düzenli ve dikkatli

·        Koordinasyon yeteneğine sahip

·        Önderlik yeteneğine sahip

·        İkna kabiliyeti yüksek.

·        Karar verici ve problem çözücü.

·        Etkin yazılı ve sözlü iletişim yeteneğine sahip

·        Zaman yönetimini iyi yapabilen.

·        Yoğun tempoda çalışabilen.

 

Bu dokumanda açıklanan görev tanımımı okudum.

Görevimi burada belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ve taahhüt ediyorum.

 

Ramazan ÇANGAL

 

Tarih                                                                                                                              İmza         

.…/.…/….                                                                                                      

 

ONAYLAYAN

(Müdür)

 

Tarih                                                                                                                   İmza

.…/.…/….

 

 

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU

KADRO VEYA POZİSYONUN

BİRİMİ/ALT BİRİMİ

Silopi Meslek Yüksekokulu

STATÜSÜ

[ X ] MEMUR                 [  ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL

UNVANI

Bilgisayar İşletmeni

GÖREVİ

Şef V.

SINIFI

Genel İdare Hizmetleri

KODU

 

ÜST YÖNETİCİSİ

Müdür

BAĞLI BULUNDUĞU YÖNETİCİ/YÖNETİCİLERİ

Yüksekokul Sekreteri

ASTLARI

Tüm İdari Personeller

A. GÖREV/İŞLERE İLİŞKİN BİLGİLER

       1) GÖREV/İŞİN KISA TANIMI

İlgili mevzuat çerçevesinde Meslek Yüksekokulu idari teşkilatın verimli, düzenli, uyumlu şekilde çalışmasından Meslek Yüksekokulu Sekreterine karşı sorumlu olmak

       2) GÖREV/İŞ YETKİ VE SORUMLULUKLAR

·         Bürodaki ve teknik konulardaki işlerin yasalara, müdür ve yüksekokul sekreterinin talimatlarına uygun olarak ve eksiksiz, gecikmesiz, ilgili mevzuatla şefliğine verilen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yapmak ve yaptırmak,

·         Kendisine bağlı personelin eğitiminden, bu personel arasında dengeli görev bölümü ve iş dağılımı yaparak hizmetin düzenli, verimli ve zamanında yürütülmesini sağlamak,

·         Şeflik bünyesinde hazırlanan dosyaların esas ve şekil açısından ilk incelenmesini yapmak,

·         Kalite yönetim sistemi doğrultusunda çalışmak ve kendisine bağlı birimlerin kalite yönetim sistemine uygun çalışmasını sağlamak,

·         Yüksekokulun iş takvimine bağlı iş ve işlemlerini başlatmak, takibini yapmak ve Sekreterliğe bilgi vermek,

·         Yüksekokul Sekterinin izinli olması ve raporlu olması durumunda, sekreterliğin görevlerini yürütmek,

·         Gerektiğinde diğer birimlerle iş birliği yapmak,

·         Görevi ile ilgili demirbaş malzemeleri her an kullanıma hazır konumda tutmak,

·         Müdürlüğün her türlü yazılarını, yazışma kurallarına uygun olarak en kısa zamanda, yazmak veya yazdırmak,

·         Yüksekokulun çalışmalarının web ortamında yayınlanmasını ve güncelleştirilmesini takip etmek ve Yüksekokul Sekreterine bilgi vermek,

·         Stajlarla ilgili koordinasyonu sağlamak,

·         Öğrenci ile ilgili tüm işlerin; kayıtların, stajla ilgili tüm işlemler ve sosyal sigortalarının giriş ve çıkışlarının, öğrenci belgelerinin, askerlik işlemlerinin yapılması, transkriptlerinin hazırlanması, mezuniyet ile ilgili işlemlerinin yürütülmesini sağlamak ve ilk kontrolünü yapmak,

·         Evrak ve Yazı İşleri, Mali İşler (Muhasebe), Öğrenci İşleri Bürosu, Kütüphane işlerini düzenli yapılmasını sağlamak ve bu birimlerde çalışacak idari personelin görev dağılımında yüksekokul sekreterine yardımcı olmak,

·         Etik değerlere, ahlaki kurallara uyumlu ve bağlı, etkin, verimli, saydam ve hesap verilebilirlik ilkleri anlayışı içinde çalışmalarını yürütmek,

·         Yüksekokul Sekreteri veya Müdürün uygun göreceği eğitim seminerlerine katılmak,

·         Kanun ve Yönetmelikleri takip etmek, bilgilenmek, meydana gelen yenilik ve güncellemeleri birimin işleyişine entegre etmek, üst amire bilgi vermek,

·         Birime tahsis edilen kurum varlıklarını korumak, etkin ve verimli kullanmak,

·         İdare tarafından verilen yazılı ve sözlü görevleri yerine getirmek (Kanunlar çerçevesinde)

·         Çalışma ortamına giren tüm kişilerin ortamdan memnun ayrılmasını sağlamak,

·         Çalışma odasında tehlikeli olabilecek ocak, ısıtıcı, çay makinesi gibi cihazları kullanmamak, mesai bitiminde bilgisayar, yazıcı gibi elektronik aletleri kontrol etmek, kapı ve pencerelerin kapalı tutulmasını sağlayarak gerekli güvenlik tedbirlerini almak,

·         Hassas görevleri bulunduğunu bilmek ve buna göre hareket etmek,

·         Zaman çizelgesine ve kılık-kıyafet yönetmeliğine uymak,

·         Müdür, Müdür Yardımcıları ve Yüksekokul Sekreteri tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.            

3) ÇALIŞMA KOŞULLARI

  a) Çalışma Ortamı

Kapalı Alan

  b) İş Riski

Yok

4) GÖREV/İŞİN GEREKTİRDİĞİ AĞIRLIKLI ÇABA

[  ] FİZİKSEL ÇABA                 [  ] ZİHİNSEL ÇABA              [X] HER İKİSİ DE  

B.  ATANACAKLARDA ARANACAK NİTELİKLER

1)       GEREKLİ ÖĞRENİM DÜZEYİ VE BÖLÜMÜ

En Ön lisans mezunu olmak.

2) GEREKLİ MESLEKİ EĞİTİM, SERTİFİKA, DİĞER EĞİTİMLER

Gerekmiyor

3) GEREKLİ YABANCI DİL VE DÜZEYİ

Gerekmiyor

4) GEREKLİ HİZMET SÜRESİ

Görevde yükselme sureti ile atanacaklar için, Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personel Görevde Yükselme Yönetmeliği ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 68/b maddesi şartlarını taşımaları gerekmektedir.

5)  ÖZEL NİTELİKLER

·         Araştırıcı ve meraklı

·         Kendini sürekli yenileyen.

·         Mevzuatı takip edebilen, yorum yapabilen

·         Pratik çözüm üretebilen

·         Sorgulayıcı

·         Sabırlı

·         Kendine güvenen

·         İyi iletişim kurabilen

·         Hızlı, düzenli ve dikkatli

·         Koordinasyon yeteneğine sahip

·         Önderlik yeteneğine sahip

·         İkna kabiliyeti yüksek.

·         Karar verici ve problem çözücü.

·         Etkin yazılı ve sözlü iletişim yeteneğine sahip

·         Zaman yönetimini iyi yapabilen.

·         Yoğun tempoda çalışabilen.

 

Bu dokumanda açıklanan görev tanımımı okudum.

Görevimi burada belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ve taahhüt ediyorum.

 

Abdullah DENİZ

 

Tarih                                                                                                                              İmza         

.…/.…/….                                                                                                     

 

ONAYLAYAN

(Müdür)

 

Dr. Öğr. Üyesi Hasan OSMANOĞLU

 

Tarih                                                                                                                   İmza

.…/.…/….

 

 

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU

KADRO VEYA POZİSYONUN

BİRİMİ/ALT BİRİMİ

Silopi Meslek Yüksekokulu

STATÜSÜ

[ X ] MEMUR                 [  ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL

UNVANI

Tekniker

GÖREVİ

Bölüm Sekreteryası

SINIFI

Genel İdare Hizmetleri

KODU

 

ÜST YÖNETİCİSİ

Müdür

BAĞLI BULUNDUĞU YÖNETİCİ/YÖNETİCİLERİ

Yüksekokul Sekreteri

ASTLARI

 

A. GÖREV/İŞLERE İLİŞKİN BİLGİLER

       1) GÖREV/İŞİN KISA TANIMI

İlgili mevzuat çerçevesinde Meslek Yüksekokulu idari teşkilatın verimli, düzenli, uyumlu şekilde çalışmasından Meslek Yüksekokulu Sekreterine karşı sorumlu olmak

       2) GÖREV/İŞ YETKİ VE SORUMLULUKLAR

·         Bölüm Sekreterliği ile ilgili yürürlükteki mevzuata ve Doküman Yönetim Sistemine uygun yazışmaları hazırlayarak imza ve onaya sunmak,

·         Bölümlerde okutulan derslerin öğretim elemanlarına dağıtılması ile ilgili Bölüm Başkanlarına yardımcı olmak ve gerekli yazışmaları yapmak,

·         Ders programları ve sınav programlarının yapılmasında Bölüm Başkanlarına yardımcı olmak,

·         Öğretim elemanlarının mazeretleri nedeniyle yapamadığı dersleri için telafi programının hazırlanmasına yardımcı olmak ve gerekli yazışmaları yapmak,

·         Her eğitim-öğretim başlarında Bölüm Başkanları tarafından belirlenen öğrenci danışmanlarını Müdürlüğe bildirmek,

·         Bölüm Kurulu Kararlarını yazmak,

·         Öğrencilerin muafiyet talepleri ile ilgili dilekçelerini incelenmek üzere komisyonlara sunarak intibak kararlarının alınmasını sağlamak ve gerekli yazışmaları yapmak,

·         Gerektiğinde bölüm işlemleri için kurum içindeki diğer birimlerle işbirliği yapmak,

·         Bölümler ile ilgili evrakları arşivlemek,

·         Bölüm Sekreterliğince yapılamayan işler ve nedenleri konusunda, Yüksekokul Sekreterin bilgi vermek.

·         Öğrencilerin eğitim-öğretim ile ilgili sorularını nazik bir şekilde cevaplamak veya ilgili birime yönlendirmek

·         Çalışma ortamına giren tüm kişilerin ortamdan memnun ayrılmasını sağlamak,

·         Çalışma odasında tehlikeli olabilecek ocak, ısıtıcı, çay makinesi gibi cihazları kullanmamak, mesai bitiminde bilgisayar, yazıcı gibi elektronik aletleri kontrol etmek, kapı ve pencerelerin kapalı tutulmasını sağlayarak gerekli güvenlik tedbirlerini almak,

·         Hassas görevleri bulunduğunu bilmek ve buna göre hareket etmek,

·         Etik kurallarına uymak,

·         Yüksekokulun varlıkları ile kaynaklarını verimli ve ekonomik kullanmak,

·         Savurganlıktan kaçınmak, gizliliğe riayet etmek,

·         Zaman çizelgesine ve kılık-kıyafet yönetmeliğine uymak,

·         Müdür  ve Yüksekokul Sekreteri tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

  • Yüksekokul Sekreterine karşı birinci derecede sorumludur.

 

 

 

3) ÇALIŞMA KOŞULLARI

  a) Çalışma Ortamı

Kapalı Alan

  b) İş Riski

Yok

4) GÖREV/İŞİN GEREKTİRDİĞİ AĞIRLIKLI ÇABA

[  ] FİZİKSEL ÇABA                 [  ] ZİHİNSEL ÇABA              [X] HER İKİSİ DE  

B.  ATANACAKLARDA ARANACAK NİTELİKLER

1)       GEREKLİ ÖĞRENİM DÜZEYİ VE BÖLÜMÜ

En az lise mezunu olmak

2) GEREKLİ MESLEKİ EĞİTİM, SERTİFİKA, DİĞER EĞİTİMLER

Gerekmiyor

3) GEREKLİ YABANCI DİL VE DÜZEYİ

Gerekmiyor

4) GEREKLİ HİZMET SÜRESİ

Görevde yükselme sureti ile atanacaklar için, Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personel Görevde Yükselme Yönetmeliği ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 68/b maddesi şartlarını taşımaları gerekmektedir.

5)  ÖZEL NİTELİKLER

·         Araştırıcı ve meraklı

·         Kendini sürekli yenileyen.

·         Mevzuatı takip edebilen, yorum yapabilen

·         Pratik çözüm üretebilen

·         Sorgulayıcı

·         Sabırlı

·         Kendine güvenen

·         İyi iletişim kurabilen

·         Hızlı, düzenli ve dikkatli

·         Koordinasyon yeteneğine sahip

·         Önderlik yeteneğine sahip

·         İkna kabiliyeti yüksek.

·         Karar verici ve problem çözücü.

·         Etkin yazılı ve sözlü iletişim yeteneğine sahip

·         Zaman yönetimini iyi yapabilen.

·         Yoğun tempoda çalışabilen.

 

Bu dokumanda açıklanan görev tanımımı okudum.

Görevimi burada belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ve taahhüt ediyorum.

 

Kerem TELLİOĞLU

 

Tarih                                                                                                                              İmza         

.…/.…/….                                                                                                     

 

ONAYLAYAN

(Müdür)

 

Dr. Öğr. Üyesi Hasan OSMANOĞLU

Tarih                                                                                                                   İmza

.…/.…/….

 

 

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU

KADRO VEYA POZİSYONUN

BİRİMİ/ALT BİRİMİ

Silopi Meslek Yüksekokulu

STATÜSÜ

[ X ] MEMUR                 [  ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL

UNVANI

Tekniker

GÖREVİ

Mali İşler

SINIFI

Genel İdare Hizmetleri

KODU

 

ÜST YÖNETİCİSİ

Müdür

BAĞLI BULUNDUĞU YÖNETİCİ/YÖNETİCİLERİ

Yüksekokul Sekreteri

ASTLARI

 

A. GÖREV/İŞLERE İLİŞKİN BİLGİLER

       1) GÖREV/İŞİN KISA TANIMI

İlgili mevzuat çerçevesinde Meslek Yüksekokulu idari teşkilatın verimli, düzenli, uyumlu şekilde çalışmasından Meslek Yüksekokulu Sekreterine karşı sorumlu olmak

       2) GÖREV/İŞ YETKİ VE SORUMLULUKLAR

·         Kişilerin maaş işlemlerinin yapılması ve maaş işlerinde; icra, eczane, sendika vb işlemlerini takip etmek,

·         Yüksekokulun bütçe hazırlığında geriye dönük sarfiyatların rakamsal dökümlerini hazırlamak,

·         Ödeneklerin kontrolünü yapmak, ödenek üstü harcama yapılmasını engellemek,

·         Ek ödenek ve ödenek aktarımı işlemlerini yapmak,

·         Yüksekokulun ihtiyaç duyduğu ve Yüksekokul Sekreterinin Müdürlükten olur aldığı mal ve malzemelerin alımı için gerekli evrakları hazırlamak, ödemelerin yapılmasını sağlamak,

·         Telefon, fax ve elektrik faturalarının ödeme hazırlığını yapmak ve ödenmesinin gerçekleştirilmesini sağlamak,

·         Akademik personelin ek ders puantajlarını hazırlamak ve ödenmesinin gerçekleştirilmesini sağlamak,

·         Giyecek yardımından faydalanan personelin evraklarını hazırlamak,

·         Kişi borcu evraklarını hazırlamak,

·         Kendisine verilen şifreleri gizli tutmak,

·         Sorumluluğundaki tüm satın alım işlerinin seviyeleri, ödeme durumları, ödenekleri ve tasdikli iş programlarına göre mali ve teknik olarak gerçekleşmesi gereken durumlarla ilgili kayıtları tutmak,

·         Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda harcama yetkilisine ve gerçekleştirme görevlisine gerekli bilgileri sağlamak,

·         Yüksekokul ile ilgili Mali Yıl Bütçesi dahilinde satın alınması ve yaptırılması gereken işlem ve işlerin yapılarak ödeme emri belgelerini hazırlamak,

·         Her harcama için teklif ve istek belgesinin hazırlanması, satın alma komisyonunca piyasa araştırmasının yapılarak piyasa araştırma tutanağının hazırlanması, onay belgesinin düzenlenmesi,

·         Muhasebe birimi ile ilgili yazışmaların yapılması ve evrakların arşivlenmesi,

·         Her türlü ödemenin kanun ve yönetmeliklere uygun olarak zamanında yapılmasını sağlamak,

·         Personele ait sgk işlemleri, emekli kesenekleri icmal bordrolarını hazırlamak ve ilgili birimlere iletmek,

·         Tahakkuk evraklarını incelemek, hatalı ödeme yapılmaması konusunda dikkatli olmak,

·         İç kontrol eylem planları ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,

·         Çalışma ortamına giren tüm kişilerin ortamdan memnun ayrılmasını sağlamak,

·         Çalışma odasında tehlikeli olabilecek ocak, ısıtıcı, çay makinesi gibi cihazları kullanmamak, mesai bitiminde bilgisayar, yazıcı gibi elektronik aletleri kontrol etmek, kapı ve pencerelerin kapalı tutulmasını sağlayarak gerekli güvenlik tedbirlerini almak,

·         Hassas görevleri bulunduğunu bilmek ve buna göre hareket etmek,

·         Etik kurallarına uymak,

·         Yüksekokulun varlıkları ile kaynaklarını verimli ve ekonomik kullanmak,

·         Savurganlıktan kaçınmak, gizliliğe riayet etmek,

·         Zaman çizelgesine ve kılık-kıyafetyönetmeliğine uymak, Müdür ve Yüksekokul Sekreteri tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

·         Yüksekokul Sekreterine karşı birinci derecede sorumludur.

3) ÇALIŞMA KOŞULLARI

  a) Çalışma Ortamı

Kapalı Alan

  b) İş Riski

Yok

4) GÖREV/İŞİN GEREKTİRDİĞİ AĞIRLIKLI ÇABA

[  ] FİZİKSEL ÇABA                 [  ] ZİHİNSEL ÇABA              [X] HER İKİSİ DE  

B.  ATANACAKLARDA ARANACAK NİTELİKLER

1)       GEREKLİ ÖĞRENİM DÜZEYİ VE BÖLÜMÜ

En Ön lisans mezunu olmak.

2) GEREKLİ MESLEKİ EĞİTİM, SERTİFİKA, DİĞER EĞİTİMLER

Gerekmiyor

3) GEREKLİ YABANCI DİL VE DÜZEYİ

Gerekmiyor

4) GEREKLİ HİZMET SÜRESİ

Görevde yükselme sureti ile atanacaklar için, Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personel Görevde Yükselme Yönetmeliği ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 68/b maddesi şartlarını taşımaları gerekmektedir.

5)  ÖZEL NİTELİKLER

·         Araştırıcı ve meraklı

·         Kendini sürekli yenileyen.

·         Mevzuatı takip edebilen, yorum yapabilen

·         Pratik çözüm üretebilen

·         Sorgulayıcı

·         Sabırlı

·         Kendine güvenen

·         İyi iletişim kurabilen

·         Hızlı, düzenli ve dikkatli

·         Koordinasyon yeteneğine sahip

·         Önderlik yeteneğine sahip

·         İkna kabiliyeti yüksek.

·         Karar verici ve problem çözücü.

·         Etkin yazılı ve sözlü iletişim yeteneğine sahip

·         Zaman yönetimini iyi yapabilen.

·         Yoğun tempoda çalışabilen.

 

Bu dokumanda açıklanan görev tanımımı okudum.

Görevimi burada belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ve taahhüt ediyorum.

 

Kerem TELLİOĞLU

 

Tarih                                                                                                                              İmza         

.…/.…/….                                                                                                     

 

ONAYLAYAN

(Müdür)

 

Dr. Öğr. Üyesi Hasan OSMANOĞLU

 

Tarih                                                          

 

Announcements

Olumsuz Hava Şartlarına İlişkin Duy ...
13 February Thursday, 2020