Yönetmelik

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ VE ARAŞTIRMA MERKEZ LABORATUVARI YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

Amaç

MADDE 1– Bu Yönetmeliğin amacı; Şırnak Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulan Şırnak Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2– Bu Yönetmelik, Şırnak Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulan Şırnak Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarının amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3– Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – Bu Yönetmelikte geçen;

 1. AR-GE: Araştırma-geliştirmeyi,
 2. Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
 3. Laboratuvar Sorumluları: Merkez bünyesindeki birimlerin sorumlularını,
 4. Merkez (ŞÜTAM): Şırnak Üniversitesi Teknoloji ve Araştırma Merkez Laboratuvarı
 5. Müdür: Merkezin Müdürünü,
 6. Müdür Yardımcısı: Merkezin Müdür Yardımcısını,
 7. Rektör: Şırnak Üniversitesi Rektörünü,
 8. Üniversite: Şırnak Üniversitesini,
 9. Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

MERKEZİN AMAÇLARI VE FAALİYET ALANLARI

Merkezin Amaçları

MADDE 5 – Merkezin amaçları şunlardır:

 1. Üniversite bünyesinde mevcut her türlü araç, gereç, cihaz ile birlikte araştırma laboratuvarı ile benzer birimler arasındaki ilişkilerde eşgüdümü sağlamak, geliştirmek, güçlendirmek ve bunların AR–GE olanaklarının birimler arası kullanıma açılmasını sağlamak,
 2. Üniversitenin ilgili birimlerindeki araştırmacıların uygun bir ortamda çalışmalarını gerçekleştirmelerine yardımcı olmak ve Üniversitedeki bilimsel faaliyetlerin niteliğini ve niceliğini artırmak,
 3. Merkezdeki cihazların teknolojik gelişmelere bağlı olarak yenilenmesi ve gelişmesini sağlayarak üniversitenin proje yürütme potansiyelini artırmak,
 4. Kamu ve özel kişi ve kuruluşlar ile disiplinler arası ortak bilimsel ve teknolojik projeler üretilmesini sağlamak,
 5. Yurt içi ve yurt dışındaki üniversiteler ve araştırma kurumları ile AR-GE konularında işbirliği yaparak Avrupa Birliği, Türkiye’deki ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve Üniversitenin bilimsel araştırma projeleri desteği ile yürütülen proje çalışmalarının Merkez bünyesinde de yürütülmesini sağlayacak bir çalışma ortamı hazırlamak,
 6. Üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirmek ve uygulanabilir sonuçların sanayiye aktarımını hızlandırmak,
 7. Merkezin amacı doğrultusunda diğer çalışmaları yapmak.

Merkezin Faaliyet Alanları

MADDE 6 – Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

 1. Üniversiteler, araştırma merkezleri, sanayi, kamu kurum ve kuruluşları ile üçüncü şahıslardan gelecek analiz ihtiyaçlarını belirlenecek bedel karşılığında gerçekleştirmek, değerlendirmek ve sonuçlarını yorumlamak.
 2. Merkezi Araştırma Laboratuvarının akreditasyon çalışmalarını gerçekleştirmek için çalışmalar yapmak.
 3. Bilimsel görüş, danışmanlık ve benzeri hizmetler yapmak ve bu hizmetlere ilişkin raporlar düzenlemek.
 4. Merkezin teknopark halinde faaliyet gösterebilmesi için gerekli bilimsel ve teknik alt yapıyı hazırlamak.
 5. Eğitim seminerleri, konferans ve bilimsel toplantılar düzenlemek.
 6. Lisans ve lisansüstü öğrencilerinin bilimsel konulardaki tecrübelerini arttırmak için uygun fırsatlar oluşturmak.
 7. Merkezin amaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak.
 8. Merkezin amaçlarına uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

MERKEZİN YÖNETİM ORGANLARI VE GÖREVLERİ

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – Merkezin yönetim organları şunlardır:

 1. Müdür,
 2. Müdür Yardımcısı,
 3. Yönetim Kurulu,
 4. Danışma Kurulu,
 5. Laboratuvar sorumluları.

Müdür

MADDE 8 –  (1) Müdür; Merkezin çalışma alanı ile ilgili Şırnak Üniversitesi öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan daha fazla süreyle görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer. Süresi dolmadan görevinden ayrılan Müdürün yerine Rektör aynı yöntemle yeniden görevlendirme yapar. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden ve geliştirilmesinden Rektörlük Makamına karşı sorumludur.

(2) Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından iki Müdür Yardımcısı görevlendirilebilir. Merkez Müdür Yardımcıları Müdüre yardımcı olmak ve laboratuvarlar arası koordinasyonu sağlamak ile yükümlüdürler. Merkez Müdürü görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından birini vekil bırakır. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – Müdürün görevleri şunlardır:

 1. Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek,
 2. Merkezin amaçları doğrultusunda yapılacak çalışmaların düzenli bir biçimde yürütülmesini sağlamak,
 3. Merkezin faaliyet raporunu, bir sonraki yıla ait çalışma programını ve bütçe önerisini hazırlamak ve Yönetim Kurulunda onaylanmış şekli ile Rektöre sunmak.
 4. Merkezin finans kaynaklarının geliştirilmesi ve bunların en uygun biçimde kullanımı amacıyla girişimlerde bulunmak,
 5. Merkeze bağlı araştırma geliştirme birimlerindeki (merkez laboratuvarı ve ARGE birimleri gibi) araç gerecin maksimum verimle kullanımı ile sağlıklı işleyiş ve çalışması yönünde her türlü tedbiri almak ve uygulamak.

Müdür Yardımcılarının Görevleri

MADDE 10 –  Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:

 1. Merkez Müdürüne karşı sorumlu olmak üzere; kendilerine bağlı alt birimlerin Merkezin amaçlarına uygun olarak yürüyüş ve işleyişini sağlamak, bunlarla ilgili gerekli tüm tedbirleri almak ve uygulamak.
 2. Merkez Müdürüne karşı sorumlu olmak üzere; Merkez Müdürünün üstlendiği tüm görev ve sorumluluklarının yerine getirilmesinde Merkez Müdürüne yardımcı olmak.
 3. Gerekli hallerde Merkez Müdürüne vekâlet etmek.

Yönetim kurulu

MADDE 11 – Yönetim Kurulu; Müdür ve Müdür yardımcıları ile birlikte toplam yedi üyeden oluşur. Müdür ve yardımcıları dışındaki dört üye Müdürün teklifi üzerine, Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilirler. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın oyu yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 12 – Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

 1. Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararlar almak,
 2. Müdür tarafından hazırlanan yıllık çalışma raporunu, bir sonraki yılın çalışma programını ve bütçe önerisini Rektöre sunmak üzere onaylamak,
 3. Merkez faaliyetlerinin etkin ve düzenli yürütülmesini sağlamak amacıyla, Müdürün önerisi üzerine laboratuvar birimlerini oluşturmak,
 4. Merkezin akreditasyon çalışmalarını planlamak,
 5. Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilkelerini belirlemek ve süreçleri izlemek,
 6. Merkez tarafından düzenlenecek eğitim programlarına katılanlara verilecek belgeler konusundaki ilkeleri belirlemek,
 7. Merkezde yapılacak analiz ücretlerini tespit ederek Üniversite Yönetim Kuruluna sunmak, f) Danışma kurulunda kararlaştırılan görüş ve önerileri değerlendirmek,
 8. İlgili mevzuatla kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Danışma kurulu

MADDE 13 –

 1. Danışma Kurulu, Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen, Laboratuvarın amaçları doğrultusunda çalışma yapan, bilimsel ve teknolojik araştırma ve uygulamalarla doğrudan ilgisi olan kişilerden olmak üzere, üniversite içinden veya dışından en az 11, en çok 15 kişiden oluşur. Müdür ve müdür yardımcıları danışma kurulunun doğal üyesidir
 2. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Danışma Kurulu; Laboratuvarın çalışmalarını değerlendirir ve yeni çalışmalar konusunda görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirir Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder ve yılda en az bir kez Müdürün çağrısı ile toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 14 –

 1. Üniversitenin bilimsel ve teknolojik potansiyelinin artırılmasında Merkezin işlevleriyle ilgili olarak her türlü öneriyi dile getirmek ve alınacak tedbirler ve yapılacak uygulamalar hakkında görüş bildirmek,
 2. Bölgedeki sanayi kuruluşları, diğer bilimsel ve teknolojik kuruluşlarla iş birliği içinde sektörün ihtiyacı olan test ve analiz ihtiyaçlarının belirlenmesinde yardımcı olmak,
 3. Merkezin geliştirilmesine yönelik konularda Üniversite dışı finans kaynaklarının değerlendirilmesi konusunda görüş bildirmek ve bu yönde girişimlerde bulunulması için öneriler geliştirmek,
 4. Merkezin amaç ve faaliyet alanı ile ilgili uzman kişilerin görüş ve düşüncelerinin alınmasına imkân sağlamak.

Laboratuvar sorumluları ve görevleri

MADDE 15 –

 1. Merkezin bünyesinde yer alan alt birimlere, Laboratuvardaki cihazlar ve kullanımları konusunda uzmanlığı bulunan öğretim elemanları görevlendirilir.
 2. Laboratuvar sorumluları Merkezdeki cihazlar ve diğer malzemelerin bakım onarım ve akreditasyon sürecinden, etkin kullanımından, cihazların çalıştırılması ve analizlerin hızla sonuçlandırılmasından, deneylerin etik kurallara uygun şartlarda yürütülmesinden, Müdüre ve ilgili müdür yardımcısına karşı sorumludurlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER

Harcama yetkilisi

MADDE 16 – Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Merkez Müdürüne devredebilir.

Döner Sermaye kapsamındaki hizmetler

MADDE 17 – Merkezin verdiği hizmetlerden Ar-Ge niteliği olanlar 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında, Ar-Ge niteliği olmayanlar da Üniversitenin döner sermaye gelirlerinden yapılacak ek ödeme dağıtım usulü ve esasları mevzuatı kapsamında değerlendirilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 18 – Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 19 –

 1. Merkezin çalışma amacına dayalı olarak yürütülecek tüm araştırmalar ve hizmetler kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezi Araştırma Laboratuvarının yönetiminde kullanılır.
 2. Merkezi Araştırma Laboratuvarının bünyesinde olan alet ve ekipmanların kullanıma sunumlarında ücret talep edip etmeme konusunda Yönetim Kurulu yetkilidir.
 3. Üniversitemiz bünyesinde yürütülen lisansüstü tez ve araştırmalardan ücret alınıp alınmayacağı ve alınacak ücret Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 20 – Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Merkez Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 21 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 22 – Bu Yönetmelik hükümlerini Şırnak Üniversitesi Rektörü yürütür.