Kayıt Yenileme Esasları

Kayıt yenileme

(1)Öğrenciler her yarıyıl/yıl akademik takvimde belirtilen süre içinde kayıtlarını yenilemek zorundadır. Öğrencinin kayıt yenileyebilmesi için, yürürlükteki mevzuata göre ödemesi gerekiyorsa öğrenim katkı payını ödemesi ve bu Yönetmeliğe uygun olarak ders kaydını yaptırması gerekir. Bunlardan birini yerine getirmemiş öğrencinin kaydı yenilenmez.

(2) Kaydını yenilemeyen öğrenciler ders alamaz, sınavlara giremez ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(3) Bu Yönetmelikte yer alan ve ilgili yönetim kurulunca kabul edilmiş bir mazereti olmadan zamanında kaydını yenilemeyen öğrencinin o yarıyılı/yılı öğrenim süresinden sayılır.

(4) Zamanında ders kaydı yapamayan öğrenciler kayıt yenileme tarihinin bitiminden en geç bir hafta içerisinde dilekçe ile başvurup ilgili yönetim kurulunun onayını alarak ders kaydını yapabilir.

(5) 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin birinci fıkrasına göre mezuniyeti için gerekli tüm dersleri alarak devam şartını yerine getirmiş, ancak bazı derslerden başarısız olmuş ve ek sınav hakları tanınmış öğrencilerin, bu sınav haklarını kullanabilmeleri için, sınavlarına girecekleri derslerin kayıtlarını yarıyıl/ yıl başında akademik takvimde belirtilen kayıt yenileme süresi içinde yaptırmaları gerekir. Öğrenci, dersin programdan kalkmış olması durumunda, ilgili dersin zorunlu ders olması halinde onaylanmış eşdeğer derse kaydını yaptırır ve öğrencinin bu dersten başarılı olması gerekir. İlgili ders seçmeli bir ders ise öğrenci ilgili birimin uygun göreceği seçmeli derslerden birine kayıt yaptırabilir. Ancak ilgili ders seçmeli ders ise ve öğrenci alması gereken toplam krediyi tamamlamış ise o dersten muaf sayılır. Bu durumdaki öğrenciler, mezun oluncaya kadar katkı paylarını ilgili mevzuata uygun şekilde ödemek zorundadırlar.