Tez Listesi

548283

SITKI ÇİÇEK

2019

Siirt Arap diyalektinde kullanılan atasözü ve deyimler üzerine bir çalışma A study on the proverb and idioms which is used in Siirt Arabic dialectic

Yüksek Lisans

Dilbilim = Linguistics

532791

TAHİR ÇALIŞKAN

2018

Şeyh Ramazan Kaya'nın hayatı, eserleri ve tasavvufi görüşleri Shaykh Ramazan Kaya's life and mystic views, master's thesis

Yüksek Lisans

Bibliyografya = Bibliography ; Din = Religion

504147

ABDULVAHAP AKSOY

2018

İbn Asâkir'in hayatı ve Tarihu medineti Dımaşk adlı eserinde hadis kullanma yöntemi Ibn Asakir's life and the method of using hadith in his work 'History of Damascus (Tarikh madinat - al dimashq)'

Yüksek Lisans

Din = Religion

532544

HABİP KALAÇ

2018

Kur'an'a göre müşriklerin ulu'l-azm peygamberlerden talepleri According to the qur'an, the polytheists demands of the prophets

Yüksek Lisans

Din = Religion

512663

RAUF MUNİS

2018

Kayıt dışı ekonomi: Ekonomik etkileri ve vergi ahlakı boyutu Informal economy: Economics effects and tax morale size

Yüksek Lisans

Ekonomi = Economics

548478

SAİME CANER

2018

Mardin ve Şırnak illerinde yetiştiriciliği yapılan bazı zeytin genotiplerinin meyve ve yağ özelliklerinin belirlenmesi The determi̇nati̇on of fruit and oil properties of some olives which are cultivated in Sirnak and Mardin

Yüksek Lisans

Ziraat = Agriculture

459603

ABDUSSELAM TAKDEMİR

2017

Ahmed Mustafa el-Merâğî'nin 'Ulûmu'l-Belâğa adlı eserinin belâğat açısından değerlendirilmesi The rhetorical evaluation of the work called 'Ulûmu'l-Belâğa by Ahmed Mustafa el-Merâğî

Yüksek Lisans

Dilbilim = Linguistics

459601

MEHMET SAİT AKAN

2017

Kur'an'da zalim Cruel in the Qur'an

Yüksek Lisans

Din = Religion

459602

MUHAMMED TUNCER

2017

İbn Arrâk'ın hayatı ve Tenzîhu'ş-Şeria adlı eseri Biography of İbn Arrâk and his work Tenzîhu'ş-Şeria

Yüksek Lisans

Din = Religion

459604

HASAN ASLAN

2017

Hadis literatüründe Fedâilü's-Sahâbe türü kaynaklar ve Nesâî'nin Fedâilü's-Sahâbesi Sources like Fedâilü's-Sahâbe in hadith literature and Nesâî's Fedâilü's-Sahâbe book

Yüksek Lisans

Din = Religion

459600

RAHMET KOLUMAN

2017

Hadis/sünnette araç-amaç ilişkisi ve araçların değişebilirliği (Misvak hadisleri örneği) Hadis/purpose vehicle relationship and vehicle variability (Examples of miswak hadidth)

Yüksek Lisans

Din = Religion

497551

MEHMET NEDİM YILMAZ

2017

İbn Ebû Asım hayatı ve hadisçiliği The life of Ibn Ebu Asim and his traditionalism

Yüksek Lisans

Din = Religion

497553

MUHAMMED CİRU

2017

Eş'arîlerde akıl kavramı -Teftâzânî örneği- The concept of the intellect in ash'arite thought: The case of al-Taftazani

Yüksek Lisans

Din = Religion

497552

ABDURRAHMAN OCAK

2017

Günümüz Şırnak medreselerinde Arap dili eğitimi Arabic language education in today's Şirnak madrasahs

Yüksek Lisans

Din = Religion ; Eğitim ve Öğretim = Education and Training

446010

MUHAMMET SAİT YÜRGÜÇ

2016

Gençliğin iman algısı (Şırnak ili örneği) Fai̇th percepti̇on of youth (The sample of Şırnak provi̇nce)

Yüksek Lisans

Din = Religion

446009

MEHMET FARUK KAPLAN

2016

Kur'an'da Peygamberlerin Allah'tan talepleri The Prophets'demonds from Allah i̇n Qur'an

Yüksek Lisans

Din = Religion

459599

MUAZZAM YENER

2016

Tefsir kaynaklarında tevhid Tawhid in resources of Tafseer

Yüksek Lisans

Din = Religion

446007

NEZAHAT EVSEN

2016

Fonetik açıdan Kur'ân i'câzı The concision of Quran in a phonetic aspect

Yüksek Lisans

Din = Religion

446006

OSMAN BİLEN

2016

Kur'ânî değerler açısından Nihilizm eleştirisi Nihilism critique terms Koran values

Yüksek Lisans

Din = Religion

446011

NAZAN AĞALDAY

2016

Tarihsel ve kültürel boyutlarıyla Diyarbakır'da Alevilik The Alawism with all dimensi̇on of historical and cultural in Di̇yarbakır

Yüksek Lisans

Din = Religion

418064

SAFET ALKIŞ

2016

Elmalılı Hamdi Yazır'ın kaza ve kader anlayışı Elmalili Hamdi Yazır's understanding of the predestination and fate

Yüksek Lisans

Din = Religion

446008

MUHAMMED CİHAT ORUÇ

2016

Mehdilik düşüncesinin İslam Mezheplerindeki yansıması The reflection of mahdi motive on İslamic Sects

Yüksek Lisans

Din = Religion

397599

MUSA DEMİR

2015

Safvetu't-Tefâsîr'de belâgat uygulamaları Safvetu't-Tefâsi̇r eloquence applications

Yüksek Lisans

Din = Religion

418063

ŞABAN PEKER

2015

Tefekkür kavramı ve Kur'an ayetlerin deki yansımaları Reflections in contemplation and Qur'anic verses concept

Yüksek Lisans

Din = Religion

397597

SEYİTHAN CAN

2015

Fahreddin Er-razi'de yaratılış teorisi Fahreddin Ar-razi's theory of the creation

Yüksek Lisans

Din = Religion ; Felsefe = Philosophy

397598

YUNUS KERÇİN

2015

Tarihsel ve kültürel boyutlarıyla Yezidilik -İdil/Midyat örneği Yazidism with all dimension of historical and cultural samples of İdil and Midyat

Yüksek Lisans

Din = Religion ; Sosyoloji = Sociology

375742

HASAN AKMAN

2014

İlk dönem tefsirlerinde Nûh Sûresi tefsiri ve sûredeki konuların tarihi açıdan değerlendirilmesi The exegesis of 'the Surah Noah' in the early exegeses era and evaluation of the subjects in the surah with a historical point of view

Yüksek Lisans

Din = Religion

347918

MEHMET SAİT ÖZERVARLI

2013

Molla Muhammed Şirin ve Tefsîrâ Şirîn'in tahlili Mulla Muhammad Şirin and analysis of the Tefsîrâ Şirîn

Yüksek Lisans

Din = Religion

327431

SABİT SABUNCU

2013

Şeyh Abdurrahman Eş-Şâvirî ve Nehcu'n-Necâh Fi Âhkâmi'n-Nikâh adlı eserinin fıkhi açıdan değerlendirilmesi Sheikh eş-Shaviri and assessment of his book Means of Salvation in the Provisions of Wedding

Yüksek Lisans

Din = Religion ; Hukuk = Law

319396

ABDURRAHİM KAPLAN

2012

Kur'ân-ı Kerim'de ölüm olgusu

Yüksek Lisans

Din = Religion