İç Kontrol Uyum Ve Eylem Planı
  • Anasayfa
  • İç Kontrol Uyum Ve Eylem Planı

İÇ KONTROL
1- Kontrol Ortamı Standartları
KOS 1 - Etik Değerler ve Dürüstlük
2018 - 2022 Dönemi Stratejik Planı
Mevzuat
Yüksekokul Kurulu ve Yüksekokul Yönetim Kurulu Kararları
Birim Faaliyet Raporları ve İç Kontrol Güvence Beyanı
KOS 2 - Misyon, organizasyon yapısı ve görevler
Misyon, Vizyon ve Temel Değerler
Görev Tanımları
Görev Dağılımı ile Yetki ve Sorumluluklar
Organizasyon Şeması
Hassas Görevler
KOS 3 - Personelin yeterliliği ve performansı
KOS 4 - Yetki Devri
İş Akış Şeması ve Süreci
2- Risk Değerlendirme
RDS 5 - Planlama ve Programlama
Birim Performans Programı
RDS 6 - Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi
Risk Envanteri
3- Kontrol Faaliyetleri
KFS 7 - Kontrol stratejileri ve yöntemleri
İş Akış Şeması ve Süreci
Hizmet Envanteri ve Hizmet Standartları Tablosu
KFS 8 - Prosedürlerin belirlenmesi ve belgelendirilmesi
KFS 9 - Görevler ayrılığı
KFS 10 - Hiyerarşik kontroller
KFS 11 - Faaliyetlerin sürekliliği
Görev Dağılımı
KFS 12 - Bilgi sistemleri kontrolleri
4- Bilgi ve İletişim
BİS 13 - Bilgi ve iletişim
İletişim ve Ulaşım Bilgileri
Personel ile Öğrenci için Örnek Dilekçe ve Formlar
BİS 14 - Raporlama
BİS 15 - Kayıt ve dosyalama sistemi
BİS 16 - Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirilmesi
5- İzleme
İS 17 - İç kontrolün değerlendirilmesi
İS 18 - İç denetim