Hakkımızda

HAKKIMIZDA

Spor Yönetimi programında, spor yönetimi konusunda çalışacak ara eleman yetiştirmek amacı ile eğitim yapılır. Spor Yönetimi Programı öğrencileri İşletme, Yönetim ve Organizasyon, Girişimcilik ve Halkla İlişkiler dersleri yanında ağırlıklı olarak aldığı Spor Yönetimi ile ilgili dersleri nedeniyle il ve ilçe belediyeleri, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İl ve İlçe Spor Müdürlükleri ve diğer kamu kurumları ile özel sektörlere ara eleman olarak yetiştirilmektedir. Kamu ve özel sektörde Spor Yönetimine ilişkin konularda bilimsel yöntemlerle gerekli çözümleri geliştirecek elemanlar yetiştirilmesi planlanan 2 yıllık bir yükseköğretim programıdır.

Spor Yönetimi Programının temel amacı, spor yönetimi ile ilgili farklı düzeylerdeki tesislerde ve pozisyonlarda (pazarlama, finans, halkla ilişkiler, saha malzeme bilgisi, spor tesis işletmesi gibi) ihtiyacın karşılanmasını sağlamaktır.

Programın bu temel amacı çerçevesinde öğrencilerimize şu yeterliliklerin kazandırılması hedeflenmiştir:

 • Spor yönetimi alanında uygulayıcı olarak bir problem çözümünde kullanılabilecek ilkeleri bilerek, çözüm önerileri geliştirebilmek,
 • Önerilen bu çözümleri savunabilmek,
 • Bilgi ve beceri düzeylerinin farkında olabilmek,
 • İşlevsel ve taktiksel düzeyde kararları uygulamaya koyabilmek,
 • Spor yönetimi ile ilgili faaliyetlerin düzenlenmesi konusunda temel becerilere sahip olabilmek, uygulayabilmek ve bu faaliyetlerin değerlendirmesini yapabilmek,
 • Spor yönetimi ile ilgili uygulama plan ve programlarını bilerek, bu plan ve programlar ile ilgili görev ve sorumlulukların farkına varabilmek,
 • Uygulayıcı olarak beceri kazanmak,
 • Kuramsal bilgiyi uygulama ve etkili kullanma konusunda görev ve sorumlulukların farkına varabilmek,
 • Spor yönetimi ile ilişkili belirli bir alanda çalışabilmek ve kısmen uzmanlaşabilmek,
 • Spor yönetimi alanında yaratıcılık yeteneğinin farkına vararak bu yeteneği alanında kullanabilmek,
 • Diğer alanlarda (örneğin pazarlama, halkla ilişkiler, etkinlik yönetimi ve spor tesisleri gibi) çalışabilme yeteneği kazanabilmek,
 • Spor alanına özgü gerekli bilgi ve becerilerin farkında olmak ve böylece nitelikli işgücü elemanlarının teminini sağlamaktır.

Spor Yönetimi programını bitirenlere “Spor Yönetimi Meslek Elemanı” unvanı verilir. Spor Yönetimi Meslek Elemanları genellikle il ve ilçe belediyeleri, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İl ve İlçe Spor Müdürlükleri ve diğer kamu kurumları ile özel sektörlere istihdam olanağı sağlayacaktır.

PROGRAMDAN MEZUN OLMA KOŞULLARI:

Programdan mezun olabilmek için, Spor Yönetimi Ön lisans Programında yer alan dersler ve uygulamalardan (stajdan) başarılı olunması ve ders dağılım tablosunda yer alan toplam kredinin ve AKTS’nin doldurulması sonucunda öğrenci mezun olabilecektir.

PROGRAMDAN MEZUN OLABİLMEK İÇİN STAJ/UYGULAMA:

Uygulamalar/Stajlar, kamu ve özel alandaki gençlik ve spor hizmet ortamlarında, bir öğretim elemanının gözetiminde (spor işletmelerinde, yerel yönetimlerde, spor kulüplerinde, spor basın-yayın kuruluşlarında, kamu kurum ve kuruluşlarında v.b.) yapılacaktır. Konuyla ilgili olarak kurum ve kuruluşlarla işbirliğine gidilmesinde herhangi bir sorunla karşılaşılmayacağı düşünülmektedir.

ÖĞRENCİLERİN ALMASI GEREKEN DERSLER:

Öğrencilerin alması gereken zorunlu ve seçmeli derslerin adları, teorik ve uygulama şeklinde olmak üzere ders dağılım tablosunda gösterilmiştir.

PROGRAMDA YER ALAN TÜM DERSLERİN TANIMI:

Programda yer alan tüm derslerin içerikleri “Ders İçerikleri” ekinde sunulmuştur.

PROGRAMA EŞDEĞER PROGRAMLAR:

Bu alanda Kavram Meslek Yüksekokulu, İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Arhavi Meslek Yüksekokulu örnek olarak gösterilebilir.

LİSANS EĞİTİMİNE DEVAM DURUMU:

Spor Yöneticiliği (beden eğitimi ve spor yüksekokulu/beden eğitimi ve spor bilimleri) Maliye, Uluslararası İlişkiler, İşletme, Konaklama İşletmeciliği bölümlerine (DGS ile) dikey geçiş yapabileceklerdir.

GEREKÇE:

Sporun toplumda artan önemi ve oynadığı eğitsel, toplumsal ve kültürel roller ve ayrıca uluslararası müsabakaların gördüğü itibar, kamu yetkililerinin ilgisini çekmiştir. Sporun toplum üzerinde olumlu etkisi olduğunun kabul edilmesi, sporun kamu yararına yönelik bir kamu hizmeti olarak değerlendirilmesine neden olmuştur. Dünyada yaşanan küreselleşmeyle birlikte kamu yönetiminde yaşanan bir takım gelişmeler, sporun yönetsel yapısına da yansımaktadır. Küreselleşme sürecinde kamusal nitelik taşıyan hizmetlerin hemen hemen tamamının ticarete konu olması, uluslararasılaşmaya açılması ve özelleştirilmesi, devletin düzenleyici rolünün ön plana çıkarılması, kamu yönetimindeki yeniden yapılanmanın temel özelliği olarak belirtilmektedir. Spor, devletin vazgeçemeyeceği ya da tesadüfe bırakamayacağı unsurlardandır. Çünkü bedensel, zihinsel ve ruhsal yönden sağlıklı bir toplum yetiştirmek, her devletin esas görevlerindendir. Bu nedenle, ülkelerdeki beden eğitimi ve sporun yapısal örgütlenmeleri, yönetim anlayışları ve yönetime katılma şekilleri, spor yönetimi açısından önem taşımaktadır. Öyle ki spor, devletin maddi ve manevi desteği olmadan yönetilemez ve geliştirilemez. Bu bağlamda “Avrupa Birliği Entegrasyon Süreci İçerisinde Türk Spor Politikasının Oluşturulması” çerçevesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 26/11/2012 tarih ve 2012/4242 sayı ile karara bağlanan “Ulusal Gençlik ve Spor Politikası Belgesi’nde 7 temel politika alanından birincisi “Spor Yönetimi” olarak belirlenmiş ve etkili ve iyi bir spor yönetiminin oluşturulabilmesi için çağdaş yönetim ilkelerinin benimsenmesi ve sporun tüm süreçlerini kapsayacak işlevsel bir örgütlenme modelinin geliştirilmesi gerektiğine vurgu yapılmıştır. Bu belgede ayrıca etkin bir spor yönetimi için üniversitelerin beden eğitimi ve spor yüksekokulları spor yöneticiliği bölümlerinden mezun olan adayların sporla ilgili tüm kurum ve kuruluşlarda ve özel sektörde istihdamının arttırılması hedef olarak belirlenmiştir.

Ülkemizde Gençlik ve Spor Bakanlığının 2011 yılında kurulması ile Gençlik ve Spor alanındaki proje, program ve yatırımlar artmış ve bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında yürüttüğü hizmetler nitelik ve nicelik olarak gelişim göstermiştir. Ayrıca özel sektörde(yatırımcılar, spor şirketleri, kulüpler, dernekler) spor yatırımlarına olan ilgi ve spor organizasyonlarının sayıca artması bu alanda istihdam açığına neden olmuştur. Bu kapsamda spor yönetimi meslek elemanlarının istihdam edilmesi için fırsatlar oluşmasından dolayı öğrencilerin Spor Yönetimi bölümüne olan tercih edilebilirliği süreklilik sağlayacaktır. Bunun yanı sıra dünyada ve ülkemizde spor ve buna bağlı olarak spor sektörünü oluşturan alanlar(spor girişimciliği, rekreasyon hizmetleri, spor organizasyonları danışmanlığı vb.) önemli gelir kaynaklarını oluşturmakta ve Spor Yönetimi mesleğinin popülerliği her geçen gün artmaktadır. Bu bağlamda programdaki öğrenci kaynağının sürekliliği olmaya devam edecektir. Öğrenim görmek isteyen bireyler ilgili orta öğretim kurumlarını bitirince herhangi bir orta öğretim kurumundan mezun olan herkes TYT puanıyla öğrenimlerini sürdürmek için programı tercih edebilir.

Son olarak ülke geneline baktığımızda, bugün geldiğimiz noktada Türkiye, olimpiyat düzenleyen ülkeler dahil olmak üzere dünyada spora en fazla yatırım yapan ülke konumundadır. Hedef, her il ve ilçenin optimum spor tesisine sahip olmasıdır. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın önceliği havuz, atletizm pistleri ve çok amaçlı spor salonlarıdır. Bu bağlamda yalnızca 2013 yılında 213 spor tesisi ülke genelinde hizmete açılmış, ayrıca 789 spor yatırımının imalatına devam edilmektedir. Ayrıca Türkiye genelinde 12 adet “Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi” kurulmasının çalışmalarında bugün itibariyle sona yaklaşılmıştır. Bütün olarak değerlendirdiğimizde Türkiye sporda devrim niteliğinde reformlar gerçekleştirmektedir.

Bu bağlamda öngörümüz odur ki bu yatırımlar bugünden itibaren önemli oranda “sporda profesyonel yönetim” ihtiyacı ve istihdamı gerektirecektir.

Bu programdan mezun olan öğrenciler, özel ve kamu sektöründe çalışma fırsatı elde edebilmektedirler. Ayrıca spor kulüpleri ve Gençlik ve Spor Müdürlüklerinde istihdam edilebilmekle birlikte, pazarlama, halkla ilişkiler, insan kaynakları, finans, yönetim, sponsorluk ve etkinlik yönetimi departmanlarında çalışabilmektedir. Bunların dışında aldıkları bilgiler doğrultusunda girişimci ruh ve potansiyele sahip olan mezunlar spor yönetimi ile ilgili tüm konularda kendi işlerini kurabilme ve alandaki boşluğu doldurabilmektedir.