Hakkımızda

TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI

 

Tarihçe
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı, Şırnak  Üniversitesi Şırnak  Meslek Yüksekokulu bünyesinde 2019 yılında kurulmuştur.

Amaç
Bu programın amacı, Sağlık kurum ve kuruluşlarının tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik alanında ihtiyaç duyduğu tıbbi sekreterleri yetiştirmektir.

Hedef
Bu program, sağlık kuruluşlarındaki her türlü bilgi ve belge süreçlerini yönetebilecek ve bu türden kuruluşlara gelen hastaların dosyalarını takip edecek, arşivleyecek, düzenleyecek nitelikli insan gücü yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Programa Kabul Koşulları
ÖSYM tarafından düzenlenen merkezi yerleştirme sınav sonuçlarına göre TYT puanı esas alınarak kontenjan dâhilinde bu programa yerleşilmesi halinde kayıt hakkı kazanılmaktadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir.

Eğitimin dili ve süresi
Eğitimin dili Türkçedir. Eğitim süresi iki yıldır.

Program olanakları 
Teorik derslerin yanı sıra hastane ve ilgili sağlık kuruluşlarında uygulamalı dersler mevcuttur.

Önceki Öğrenmenin Tanınması
Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen kurumlardan yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler kabul edilirler. Bu öğrencilerin tabii olacağı müfredat ve alacağı dersler Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Daha önce aldığı ve başardığı derslerden muaf sayılabilirler.

Mezuniyet Koşulları
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programını bitirip ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve mesleki seçmeli derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekir.

Kazanılan Derece ve Unvan
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan kişiler Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanında “Ön lisans” derecesi ve YÖK Yürütme Kurulu kararı gereğince “Sağlık Teknikeri (Tıbbi Sekreter)” unvanı alırlar.

Üst Kademeye Geçiş
Sağlık Kurumları İşletmeciliği, İşletme, Sağlık İdaresi, Sağlık Kurumları Yöneticiliği, Sağlık Yönetimi lisans programlarına YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda “Dikey Geçiş Sınavı” ile geçiş yapılır.

 

İstihdam Olanakları
Mezunlar; özel ve kamuya ait sağlık kuruluşlarının klinik, poliklinik, laboratuvar, ameliyathane, acil servis gibi tıbbi birimlerin yanında sağlık kurulu, hasta kabul, hasta dosyaları arşivi gibi idari birimlerde de görev yapmaktadırlar.
Sağlık hizmetlerinde yaşanan hızlı değişime paralel olarak, bu programı bitirenler için kamuya ait tüm sağlık kurum ve kuruşlarında talep giderek artmakta ve mezunlara geniş iş imkânı sağlanmaktadır.

 

Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik programını bitiren kişiler hastanın sağlık kuruluşuna gelişinden taburcu oluncaya kadar geçen süreçte hastaya ait tıbbi kayıtları tutan, arşivleyen, hastalıkların uluslararası sınıflandırma sistemine (ICD) göre kodlama işlemlerini yapan ayrıca idari ve tıbbi ünitelerin haberleşme ve yazışma işlerini yapmaktadırlar. Ayrıca aşağıdaki hizmetleri de yerine getirirler.

Hastanın randevu hizmetlerini düzenler.

Hasta kabul işlemlerini yapar.

Hastayı kurumun işleyişi ve tıbbi hizmetler konusunda bilgilendirir.

Hastaya ait tıbbi kayıtları tutar.

İdari ve tıbbi ünitelerdeki haberleşme ve yazışma hizmetlerini yürütür.

Hasta dosyalarını ve gerekli görülen diğer belge ve raporları bilimsel metotlarla arşivler ve hizmete sunar.

Hastalıkları-işlemleri ve sağlıkla ilgili sorunları belirlenen, hastalıkların uluslararası sınıflandırma sistemlerine göre kodlama işlemlerini yapar.

Tıbbi istatistikler ile ilgili verileri derler ve bilimsel metotlarla analiz ederek sonuçları periyodik olarak ilgililere rapor eder

 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı Şırnak Devlet Hastanesi Tıbbi Arşiv Birimi Staj Uygulamaları