Hakkımızda

Tarihçe

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı, Üniversitemiz Şırnak Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde 2021 yılında kurulmuştur.

Amaç

Bu programın amacı, sağlık kurumları bünyesindeki tanı ve tedavi laboratuvarlarında hastanın durumu ile ilgili olarak, hekimin gerekli gördüğü tıbbi analizleri yapan kişilere eğitim vermek ve bu hedeflerin uygulanmasında ihtiyaç duyulan sağlık meslek profesyonelleri yetiştirmektir.

Hedef

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programımızda, sağlık kurum ve kuruluşlarında hastalıkların teşhis ve tedavisi için gereken tüm tetkikleri en kısa sürede yapabilecek ve karşılaştığı sorunlara doğru çözümler üretebilecek niteliklere sahip, alanında yetkin, laboratuvar, çevre ve insan sağlığı konularında güvenlik önlemleri alarak mesleki etik ilkeleri doğrultusunda çalışmalarını ekip içerisinde yürüten, iletişim becerilerine sahip, özgüvenli, sağlık teknikeri yetiştirmek hedeflenmektedir.

Programa Kabul Koşulları

Bu programa “TYT” puan türü sonuçlarına göre ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme ile öğrenci alınmaktadır.

Eğitimin Dili ve Süresi

Eğitimin dili Türkçedir. Eğitim süresi iki yıldır.

Program Olanakları

Teorik derslerin yanı sıra hastane ve ilgili sağlık kuruluşlarında uygulamalı dersler mevcuttur.

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen kurumlardan yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler kabul edilirler. Bu öğrencilerin tabii olacağı müfredat ve alacağı dersler Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Daha önce aldığı ve başardığı derslerden muaf sayılabilirler.

Mezuniyet Koşulları

Mesleki Eğitim süresi 2 yıldır. Öğrencinin programdaki tüm dersleri başarmış olması, en az 120 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir. 

Kazanılan Derece ve Unvan

Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Tıbbi Laboratuvar Teknikeri alanında ön lisans derecesi ve “Tıbbi Laboratuvar Teknikeri” unvanına sahip olunur.

Üst Kademeye Geçiş

Mezun öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Biyoloji, Biyomühendislik, Biyoteknoloji, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji, Genetik ve Biyomühendislik, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri, Moleküler Biyoloji ve Genetik lisans programlarına geçiş yapabilirler.

İstihdam Olanakları

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programından mezun olanlar, kamu ve özel sektördeki hastanelerde çalışabilirler. Kamu Personel Seçme Sınavı’na (KPSS) göre Sağlık Teknikeri olarak atanabilmekle beraber; Biyokimya, Mikrobiyoloji, Histoloji, Hematoloji, Seroloji, Patoloji, Parazitoloji, Nörofizyoloji, Odiyometri laboratuvarları, Tüp Bebek Merkezleri ve Kan Merkezlerinde istihdam edilebilirler.

Görev, Yetki ve Sorumlulukları

•Laboratuvarına numune kabul birimlerinde numuneyi kabul eder. Numunelerin analizi için ön hazırlığını yapar.

Laboratuvarı başvuran kişilerden usulüne uygun olarak klinik örnekleri alır.

•Kan alma ünitesinde, kan alma işlemini yapar.

•Acil olan testleri ayırarak çalışır ve muhafazası gerekenleri usulüne göre ayırır, saklar.

•Red kriterlerine göre reddedilmesi gereken örnekleri reddederek yeni örnek ister. Durumu, laboratuvar uzmanı, örneği gönderen hemşire ve/veya hekime bildirir.

•Laboratuvar araç-gereçlerini kullanarak hekim tarafından istenilen deney, test ve analizleri yapar, bulgularını rapor haline getirerek onaya sunar, çıkan panik değerleri laboratuvar uzmanına ve/veya ilgili klinik hekimine ve/veya hemşiresine bildirilir.

•İnternal ve eksternal kalite kontrol çalışmalarını yapar, kayıt altına alır. İşlem sırasındaki gözlemlerini kalite çalışmaları doğrultusunda formlara kaydeder.

•Laboratuvar istatistik çalışmaları, malzeme ve kit sayımı ile miad kontrollerini yapar, kayıt altına alır.

•Laboratuvar araç-gereçlerinin temizlik ve dezenfeksiyonunu sağlar.

•Laboratuvarına test cihazları ve araçlarının, günlük bakımını ve kullanım öncesi kalibrasyon kontrollerini yapar.

•Dekontaminasyon işlemlerini ve atıkların güvenli bir şekilde bertaraf edilmesini sağlar.