Komisyon Usul ve Esasları

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM KOMİSYONU USUL VE ESASLARI

Amaç

Bu usul ve esasların amacı, Şırnak Üniversitesi büyesinde yer alan Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksek Okulları Eğitim Komisyonu’nun görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin çalışma esaslarını belirlemek ve Eğitim Komisyonunda görüşülmesi gereken konularla ilgili önerilere ilişkin ilkeleri düzenlemektir.

 

Kapsam

Bu usul ve esaslar; Şırnak Üniversitesi’ne bağlı Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksek Okulları bünyesindeki Eğitim Komisyonu’nun kuruluş, görev, yetki ve çalışma esaslarını kapsar.

 

Dayanak

Bu usul ve esaslar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14. ve 43. maddeleri ve Şırak Üniversitesi Komisyonları, Kurulları ve Koordinatörlüklerine ait uygulama esaslarına dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

Bu usul ve esaslarda geçen;

 1. Fakülte: Şırnak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler, Mühendislik, İlahiyat, Sağlık Bilimleri, Ziraat, Güzel Sanatlar Fakültesi’ni,
 2. Yüksekokul: Şırnak Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek, Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksek Okulu’nu,
 3. Meslek Yüksek Okulu: Şırnak Üniversitesi Sağlık Hizmetleri, Şırnak, Cizre, Silopi, İdil Meslek Yüksek Okulu’nu,

 

b) Dekan: Şırnak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler, Mühendislik, İlahiyat, Sağlık Bilimleri, Ziraat, Güzel Sanatla Fakültesi Dekan’ını,

 

c) Fakülte Kurulu: Şırnak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler, Mühendislik, İlahiyat, Sağlık Bilimleri, Ziraat, Güzel Sanatla Fakülte Kurulu’nu ifade eder.

 

Eğitim Komisyonunun Oluşumu ve Toplanması

 

a) Eğitim Komisyonunda, her Fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulunda öncelikle bir Profesör veya Doçent seviyesindeki temsilci, olmadığı durumlarda bir Dr. Öğretim Üyesi temsilcisi yer alır. Gerekli görüldüğünde meslekle ilgili kuruluşlardan temsilci ve öğrenci temsilcisi, görüş almak üzere çağrılabilir.

 

b) Eğitim Komisyonu üyeleri, birimlerden görüş alınarak Dekan veya müdür tarafından görevlendirilir. Komisyon üyelerinin görev süresi, iki yıldır. Her üye üst üste en fazla iki dönem görevlendirilebilir. Dekan ile Eğitim ve Öğretim İşlerinden sorumlu Dekan Yardımcısı, Müdür ve Eğitim ve Öğretim İşlerinden sorumlu Müdür Yardımcısı komisyonun doğal üyesidir.

 

c) Dekan ve Müdür Eğitim Komisyonunun doğal başkanı olur, üyeler arasından bir başkan vekili seçer.

 

d) Eğitim Komisyonu, eğitim döneminde ayda bir kez olmak üzere, yılda en az 8 kere toplanır.

 

Eğitim Komisyonunun Görevleri

 

a) Eğitim Komisyonu lisans, önlisans eğitimi ve öğretimi ile ilgili faaliyetleri düzenler.

 

b) Eğitim Komisyonu, Dekan ve Müdürün isteği üzerine aşağıda belirtilen konularda görüş ve önerilerde bulunur:

 

 1. Ders programının ve ders içeriklerinin incelenmesi ve gerekiyorsa güncellenmesi amacıyla değişiklik yapılması
 2. Ulusal ve uluslararası farklı üniversitelerin lisans ve ön lisans programlarının incelenmesi
 3. Birimlerden gelen yeni seçmeli ve zorunlu ders önerilerinin değerlendirilmesi
 4. Birimlerden gelen ders kapatma önerilerinin değerlendirilmesi
 5. Yeni Bölüm ve program açılması önerilerinin değerlendirilmesi
 6. Gerekli hallerde yabancı dilde eğitim-öğretim önerilerinin değerlendirilmesi
 7. Eğitimle ilgili öğrenci taleplerinin değerlendirilmesi
 8. Stajlar konusunda Staj Komisyonu ile işbirliği yapılması
 9. Gerekli hallerde, diğer üniversitelerin eğitim-öğretim komisyonları ile işbirliği yapılması

Eğitim Komisyonu Kararlarının Niteliği

Eğitim komisyonu kararları, öneri olarak Dekanlığa sunulur. Nihai karar Üniversite Senatosu tarafından alınır.

 

Yürürlük ve Yürütme

Bu usul ve esasların hükümlerini Şırnak Üniversitesi Senato/Yönetim kurulu yürütür.