koronavirus-covid-19-guncel-bilgilendirme

T. C.ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ KORONAVİRÜS KRİZ YÖNETİM MERKEZİ (KOV-KOM) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 13.03.2020 tarih ve 73112577-000-E.21113 sayılı duyurusu gereğince, korona virüsü ile mücadele sürecinin etkin bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 17.03.2020 tarihinde toplanan komisyonumuz, Üniversitemizde uygulanmak üzere aşağıdaki kararları almıştır. S.N.KARARSORUMLU 1YÖK duyurusunun 13. Maddesinde belirtilen personelin ve öğrencileriniletişim ve takip sisteminin gözden geçirilerek güncellenmesi çalışmalarının yürütülmesi ve çalışmanın sonucunun komisyonumuza bildirmesiÖğrenci İşleri DaireBaşkanlığı, Personel Daire Başkanlığı ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 2YÖK duyurusunun 1. ve 2.maddesinde sayılan kişilerin izinli sayılmışolmasıkapsamında “beyana güven” ilkesinin esas alınması, sürecin sonunda ilgili personelden kanıt istenmesiDekanlıklar, Müdürlükler, Daire Başkanlıkları  3YÖK duyurusunun 2. maddesinde yer alan okul öncesi ve ilkokulda çocuğu bulunan kadın akademik, idari ve destek hizmetleri personelinin yıllık izintaleplerinin karşılanması, yıllık izin hakkı bulunmayanlar için mazeret izni kullanma talebinin, hizmetlerin yürütülmesi durumu dikkate alınarak, birimamirleri tarafından değerlendirilmesi Dekanlıklar, Müdürlükler, Daire Başkanlıkları  4YÖK duyurusunun 4. maddesi gereğince tüm eğitim-öğretim, akademik değişim programları, sosyal ve kültürel faaliyetler, spor müsabakaları; çeşitli kapsamdaki, akademik veya idari personel ya da öğrenci katılımlı bütünyurtdışı faaliyetlerinin (önceden planlanmış olanlar dahil) ikinci bir duyuruyakadar iptal edilmesi Dekanlıklar, Müdürlükler, Daire Başkanlıkları 5YÖK duyurusunun 5. ve 6.maddeleri gereğince örgün eğitim programlarınadevam eden tüm ön lisans, lisans, lisans üstü eğitim ile staj ve uygulamalı eğitimlere ara verilmesi Tüm Akademik Birimler 6Eğitim ve öğretim faaliyetleri kapsamında, lisansüstü programlarda yapılacakher türlü savunma, tez izleme, doktora yeterlilik gibi toplantılara ara verilmesi Tüm Akademik Birimler7Kantin, çay ocağı, yemekhane, kütüphane, okuma salonu, kapalı spor tesisi,konferans salonu, kreş, yüzme havuzu hizmetine ara verilmesiSağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 8Akdemik ve idari birimlerde yapılması planlanan her türlü idari ve akademik toplantının mümkün mertebe iptal edilmesi veya ertelenmesi; zorunluhallerde ise toplantıların iletişim araçları üzerinden yapılması,Dekanlıklar, Müdürlükler, Daire Başkanlıkları 9Yurt dışında bulunan öğrenci ve personel ile bunların muhtemel dönüştarihlerinin tespit edilmesi ve döndükten sonra 14 gün karantinaya alınması sürecinin ilgili birimlerce takip edilmesiDış İlişkiler Eğitim Koordinatörlüğü 10Her birim için, alınan tedbirleri takip edecek bir üst yönetici tanımlanması ve tanımlanan yöneticinin erişim bilgilerinin birimin bütün personelinebildirilmesi ve tanımlanan yöneticinin 7/24 erişilebilir olmasıDekanlıklar, Müdürlükler, Daire Başkanlıkları 11Odaların havalandırılması sorumluluğu oda sahiplerinde olmak üzere, her binada ortak kullanım alanlarını belli periyotlarla havalandırmak için destekhizmetleri personelinin görevlendirilmesiDekanlıklar, Müdürlükler, Daire Başkanlıkları  12Oda/bina temizliklerinde kapı kolları, klavyeler, musluklar, asansör düğmelerinin dezenfektan malzeme ile temizlenmesi ve bu işleminin yer ve saatinin arşivlenmek üzere not edilmesi; ayrıca kullanılmayan tuvalet velavaboların kapalı tutulması, kullanılanların lavabo, kapı ve musluklarınınsaat başı dezenfekte edilmesi ve bu uygulamanın imzayla kanıtlanması Dekanlıklar, Müdürlükler, Daire Başkanlıkları 13Halen yurt dışında olan ve gidip dönecek olan öğrenci ve personelin mobiliteplan ve programlarının, Sağlık Bakanlığının konuyla ilgili hazırladığı standart form uygun olarak istenmesiPersonel Daire Başkanlığı, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı14Sosyal tesisteki hijyen ve dezenfektasyon hizmetinin maksimum düzeyeçıkarılması ve bu çabanın hizmet alıcılar için görünür kılınmasıSağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 15Korona virüsten korunmayı içeren ve ilgili kamu kurumları veya akademik kurumlarca hazırlanan video, slayt, afiş, broşür gibi materyallerin bütündijital ortamlarımızda yayımlanmasıDekanlıklar, Müdürlükler, Daire Başkanlıkları, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü16Her düzeyde çalışanımızın konuyu hafife alan ve/veya panik yaratan yorumve değerlendirmelerden imtina etmesiTüm Birimler 17Konuyla ilgili bilgilerin bulunabileceği ulusal/uluslararası elektronik kaynakların linklerinin bir mesajla/eposta ile bütün personele veöğrencileregönderilmesiÖğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Personel Daire Başkanlığı 18Sürecin uzayabileceği ihtimaline binaen uzaktan eğitimin altyapınıngüçlendirilmesi, idari ve akademik personelin buna hazırlanması (Her türlü Eğitim Materyali)Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve Akademik Birimler 19Kampüse yolcu taşıyan araçların hijyen durumlarının değerlendirilmesi ve gerekirse sürücülerin eğitilmesi hususunda ilgili taraflardan taleptebulunulmasıİdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı20Olası hukuki sonuçlar dikkate alınarak konu hakkında yapılan bütünçalışmaların raporlanması ve arşivlenmesiDekanlıklar, Müdürlükler,Daire Başkanlıkları 21Eğitime ara verilmiş olmasının bir tatil değil bir koruma tedbiri olduğu, bu nedenle gerekli uyarılara uyulması gerektiği hususunda bütün öğrencilere kısa mesaj yazılmasıÖğrenci İşleri Daire Başkanlığı      Yök nezdinde ve kurum içinde, yukarıda yazılı kararların icrasından Üniversitemiz KOV-KOM Başkanı Prof. Dr. Mehmet ŞİMŞEK sorumludur.      Komisyonda görevli personelin, KOV-KOM Başkanı Prof. Dr. Mehmet ŞİMŞEK ile koordine halinde çalışmaları ve ortaya çıkan yeni durumları anlık takip ederek gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamaları gerekmektedir. Prof. Dr. Mehmet Emin ERKANRektör                      

19.03.2020 |  Şırnak Üniversitesi