turkiye-de-bir-ilk-sirnak-universitesi-1-ulusal-on-lisans-cocuk-gelisimi-ogrenci-kongresi

Türkiye’de bir ilk Üniversitemizde gerçekleşti. Şırnak MYO, Cizre MYO, Silopi MYO ve İdil MYO işbirliği ile 1. Ulusal Ön Lisans Çocuk Gelişimi Öğrenci Kongresi, 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi’nde büyük bir katılımla düzenlendi.Kongreye Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, akademik-idari personelimiz ve öğrencilerimiz katıldı.Kongrenin açılış konuşmalarında:Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, “ Türkiye’de bir ilki gerçekleştiriyoruz.  Heyecanımız yüksek, motivasyonumuz yüksek. Önemli olan bir şeyler yapabilmektir.  Bilim sadece üretmek değildir, önemli olan bilimi aktarabilmektir.  Ön lisans öğrencilerimizin mesafeyi nasıl kat ettiklerini hep birlikte göreceğiz.” dedi.İdil Meslek Yüksek Okulu öğrencisi Zilan Oğuz, kongrenin düzenlemesinde yapılan çalışmaları ve kongrenin öneminden bahsetti.Şırnak MYO Çocuk Gelişimi Bölümü Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ömer Nayci, “Kongremiz,      ön lisans Çocuk Gelişimi Programlarında öğrenim gören öğrencilerimizin kendi alanları ile ilgili araştırmalarını kapsamaktadır. Bu kapsamda kabul edilen 24 araştırmaya ilişkin elde edilen sonuçlar kongrede paylaşılacaktır.Bir öğretmenin en iyi öğretmeni hiç kuşkusuz öğrencisidir. Dolayısıyla öğrenme ve öğretme süreci tek taraflı ilerleyen bir süreç değildir. Hem dinleyicilerin hem de öğreticinin karşılıklı etkileşimi ile öğrenme iki yönlü gerçekleşmektedir. Bugün burada inanıyorum ki bu düşüncemi desteleyecek bir süreci hep birlikte yaşayacağız. Sosyal yapı sürekli değişen ve kendini yenileyen dinamik bir sürece sahiptir. Bu nedenle öğretmenler artık tek başına bilginin kaynağı olamazlar, bilgiye ulaşma noktasında aracı rolü üstlenmelidirler. Biz de bu çalışmada öğrencilerimize gereken rehberliği sağlayarak bir bilimsel araştırma sürecinin nasıl olması gerektiğini aktarmanın yanı sıra bilimsel düşünebilen, sorgulayan, araştıran ve kendi bilişsel sentezini yapabilen bireyler yetiştirmeyi amaçladık. Her insanın hayatında bir kırılma bir dönüm noktası olduğu inancındayız. Biz de Şırnak Üniversitesinin mensupları olarak bir olasılık bize gelen öğrencinin o kritik anında görev yapmanın bilinciyle hareket ediyoruz. Bu amaçla yaptığımız tüm çalışmaların tek bir öznesi vardır, o da öğrencilerimizdir.” diye ifade etti.  1. Ulusal Ön Lisans Çocuk Gelişimi Öğrenci Kongresi 5 oturum sunum halinde gerçekleştirildi. 1. Oturumun Başkanlığını Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan yaptı.1. Oturumda:-Çocuk Gelişimi Ön lisans Öğrencilerinin İdeal Sınıf Tasarımı-Çocuk Gelişimi Öğrencilerinin “Çocuk” Kavramına Yönelik Metaforik Algıları-Okul Öncesi Eğitimde Aile Katılımının Çocukların Sosyal Beceri,Duygusal Zeka ve Öz Düzenleme Becerilerine Etkisinin İncelenmesi Konferans Salonu 1’de gerçekleştirilen sunumların oturumun başkanlığını Eda Yıldırım- Cem Şahin yaptı.2. Oturum 13:00-14:15 saatleri arasında:-Okul Öncesi Eğitim Programlarıyla Kazandırılabilecek Yeterliliklerin İncelenmesi-Türkiye’de ve Dünya’da Karşılaştırmalı Okul Öncesi Eğitim Bir Literatür İncelemesi-Okul Öncesi Eğitime Devam Eden İki Dilli Çocukların İlkokula Hazır Bulunuşluklarının İncelenmesi-Okul Öncesi Dönemde Mobil Bağımlılığının Nedenleri ve Önleme Yolları- Türkiye’de Otizmin Yaygınlığı ve Otistik Çocuklara Verilen Eğitimin Etkililiğine Ait Genel Değerlendirme 4. Oturum 14:45-16:00 saatleri arasında:- Çocuk Gelişimi Öğrencilerinin Okul Öncesi Eğitim Kurumları Uygulama Okullarında Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri-Okul Öncesi Öğretmenlerinin Görev Yaptığı Kurumdan Beklentileri Şırnak İl Örneği-Türkiye’de Son 10 yılda Çocuk İstismarına İlişkin Yapılan Araştırmalar Bir Literatür İncelemesi-Okul Öncesi Öğretmenlerinin Kaynaştırma Eğitimine İlişkin Görüşleri-Türkiye’deki Aile Yapısı ve Çocuk Yetiştirme Tutumlarının İncelenmesi: Babalara İlişkin Bir Araştırma-Türkiye’de Kadına Yönelik Şiddet Olayları ve Cezai Yaptırımların İncelenmesi Konferans Salonu 2’de gerçekleştirilen sunumların oturum başkanlıklarını Nurten Baran- Çiğdem Bayrak yaptı.3. Oturum 13:00-14:15 saatleri arasında:-Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının Fiziksel Özellikleri: Öğretmen Görüşleri-Çocuk Gelişimi Öğrencilerinin Çevre Sorunlarına Yönelik Tutumları-Yeni Müfredatta Değerler Eğitiminin ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunların İncelenmesi-Okul Öncesi Eğitim Kurumlarındaki Anasınıflarının Fiziksel/Mekansal Koşullarının İncelenmesi-Şırnak Bölgesinde Oynanan Çocuk Oyunlarının Tarihsel Sürecine Genel Bir Bakış                                                                                                                                 5. Oturum 14:45-16:00 saatleri arasında:-Okul  Öncesi Eğitimde Karşılaşılan Sorunların Öğretmen Görüşleri Açısından Değerlendirilmesi:Şırnak İli Örneği-Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Becerilerinin İncelenmesi-Ailelerin Beslenme Alışkanlıkları ve Obeziteye İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi-Çocuk Gelişimi Ön Lisans Öğrencilerinin Mesleki Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi: Şırnak Üniversitesi Üzerine Bir Araştırma-Türkiye’de Down Sendromunun Yaygınlığı ve Eğitimin Niteliğine Ait Genel Değerlendirme Program “Şırnak Üniversitesi 1. Ulusal Ön Lisans Çocuk Gelişimi Öğrenci Kongresi’ne” katkı sağlayan öğrencilere katılım belgelerinin verilmesi ile sona erdi. 

9.05.2018 |  Şırnak Üniversitesi