GENEL BİLGİLER

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/İKTİSAT BÖLÜMÜ/İKTİSAT TARİHİ ANABİLİM DALI/ Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı  Bölgesel Çalışmalar Ekonomik Coğrafya,Bölge-Bölüm-Yöre Analizleri,Kültürlerarası İletişim

Bağlantılar

şırnak üniversitesi

Akademik Görev

PROFESÖR

2020-
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ  İKTİSAT BÖLÜMÜ

DOÇENT

2014-2020
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ  İKTİSAT BÖLÜMÜ

Kitap

1Ekonominin Anahtarı Kimde?

OKYAR METE CÜNEYT, Yayın Evi:Elpis Yayınları, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı: 134, ISBN: 978-605-80072-0-8

2019 Bilimsel Kitap Tümü


2Mekansal Ekonomide Sanayisizleşme ve İnsana Yakışır İş

OKYAR METE CÜNEYT, Yayın Evi:Elpis Yayınları, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı: 87, ISBN: 978-605-80254-6-2

2019 Bilimsel Kitap Tümü


Makale

1Yaratıcı Yıkıma Eleştirel Bir Bakış: Ahlaki Bireycilik Yaklaşımı

OKYAR METE CÜNEYT, BAYAR Evin, Yayın Yeri:Javs Studies (Journal of Academic Value Studies), 2019

Uluslararası Hakemli  Index Copernicus International  Özgün Makale


2The Economic Importance of ġırnak Asphaltites inThe Next Decade

ÖCAL FATİH MEHMET,DARICI BÜLENT,OKYAR METE CÜNEYT, Yayın Yeri:Energy Education Science and Technology Part A: Energy Science and Research, 2019

Uluslararası Hakemli  SSCI  Özgün Makale


3Normatif Yatırım Ġklimi Ġçin “Türkiye’de YatırımOrtamının ĠyileĢtirilmesi Reform Programı” nın Analizi

OKYAR METE CÜNEYT, Yayın Yeri:Electronic Journal of SocialSciences, 2019

Uluslararası Hakemli  SCI-Expanded  Özgün Makale


4New Application About Cartel Fighting in Turkey:Evaluation of the Regret Regulation

OKYAR METE CÜNEYT, Yayın Yeri:Energy Education Science and Technology Part B:Social and Educational Studies, 2011

Uluslararası Hakemli  SSCI  Özgün Makale


Bildiri

1Büyük Buhran'dan 15 Temmuz'a: Devalüasyon ve Darbeler

OKYAR METE CÜNEYT (12.09.2017  -  ), Yayın Yeri:Uluslararası Yeşilyurt Sempozyumu, 12.09.2017

Uluslararası Tam metin bildiri


2KÜSİ Stratejisi ve Eylem Planı Kapsamında Bölgesel Gelişmede AR-GE ve İnovasyon Analizi: Şırnak İli Örneği

OKYAR METE CÜNEYT (10.05.2018  -  ), Yayın Yeri:18.Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi, 10.05.2018

Ulusal Özet bildiri


3Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) Analizlerinin Bölge Potansiyellerinin Belirlenmesi ve Kalkınma Üzerindeki Etkisi

Kaya Bedran,OKYAR METE CÜNEYT (02.05.2019  -  04.05.2019), Yayın Yeri:Şırnak Üniversitesi ile JAVS Congress (Özet Kitabı), 02.05.2019

Uluslararası Özet bildiri


Eğitim Bilgileri

Doktora

1998-2002
MARMARA ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İKTİSAT TARİHİ (DR)/

Tez : Cumhuriyet Dönemi`nde Nevşehir`in Sosyo-Ekonomik Tarihi (1955-2000)

Yüksek Lisans

1996-1998
MARMARA ÜNİVERSİTESİ

ORTADOĞU VE İSLAM ÜLKELERİ ENSTİTÜSÜ/İKTİSAT (YL) (TEZLİ)/

Tez : Ortadoğu Barış Süreci ve İktisadi Yapı Üzerindeki Etkileri

Lisans

1991-1995
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

İKTİSAT FAKÜLTESİ/ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ/

Tez : 

Yönetilen Tezler

1Türkiye'nin enerji ithalat bağımlılığında yenilenebilir enerjinin rolü: ARDL sınır testi yaklaşımı

İBRAHİM ÜRKMEZ , 2021

Şırnak Üniversitesi   Lisansüstü Eğitim Enstitüsü   İktisat Ana Bilim Dalı


2Teknolojik inovasyonun cinsiyetler arası istihdam üzerindeki etkisi: OECD ülkeleri üzerine ekonometrik bir analiz

EVİN BAYAR , 2020

Şırnak Üniversitesi   Lisansüstü Eğitim Enstitüsü   İktisat Ana Bilim Dalı


3Enflasyon hedeflemesi ve Türkiye'ye uygulanabilirliği

FATMA ÖZDEMİR , 2009

Kafkas Üniversitesi   Sosyal Bilimler Enstitüsü   İktisat Ana Bilim Dalı


4Liberal sistemin özelleştirme argümanı (sebep ve sonuçları bağlamında eleştirel bir yaklaşım)

SERKAN FAKİROĞLU , 2006

Kafkas Üniversitesi   Sosyal Bilimler Enstitüsü   İktisat Ana Bilim Dalı


5Küreselleşme ve küresel ekonomi içerisinde Türkiye'nin konumu

CAFER ÇETİN , 2006

Kafkas Üniversitesi   Sosyal Bilimler Enstitüsü   İktisat Ana Bilim Dalı


Projeler

1Kültürel Sermayede Yöresel El Sanatlarının Yeri

OKYAR METE CÜNEYT

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı1500 [TÜRK LİRASI],01.06.2017 - 31.10.2017


2Şırnak Zaman Tüneli Parkı Marka Değerleri Envanteri ve Fizibilite Etüdü Projesi,

ÖZGEN ÇİĞDEMLİ ASLI ÖZGE, ÇUHADAR PINAR, OKYAR METE CÜNEYT,

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı7.500 [TÜRK LİRASI],01.01.2018 - 30.12.2018


İdari Görev

Dekan

2020-
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

 

Bölüm Başkanı

2020-
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

 

Anabilim Dalı Başkanı

2020-
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

 

Bölüm Başkanı

2020-
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

 

Anabilim Dalı Başkanı

2014-2020
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

 

Dekan Yardımcısı

2011-2014
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ